Standpunten

standpunten01

Laat uw stem horen!

Inwonersbelangen is sinds 1993 een begrip. Voortgekomen uit acties vanuit inwoners voor de inwoners. Voorbeelden zijn de acties tegen de windmolens, verkeersdrempels, OZB-verlagingen en behoud Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

Dit is wat Inwonersbelangen onderscheidt van alle andere politieke partijen.

Lange staat van dienst, onafhankelijk en altijd opgekomen voor de belangen van de inwoners van Woerden. Zie bijvoorbeeld onze Twitterberichten of onze Facebookpagina’s: (1) Behoud het Hofpoort (2) Wat wil Woerden en (3) Inwonersbelangen.

Inwonersbelangen is ontstaan vanuit inwoners die zich niet meer gehoord voelden door de politieke vertegenwoordigers. “Gelden van inwoners werden weggesluist”. Hier is met succes een stokje voor gestoken. Dit alles is terug te vinden in de rijke historie van Inwonersbelangen.

Een aantal actievoerders heeft toen besloten om via de politiek de onmacht van de inwoners te bestrijden. De onmacht om informatie te krijgen, aandacht te krijgen of om een besluit te krijgen van de politieke vertegenwoordigers, bestuur of van het ambtelijk apparaat. Dit is nog steeds actueel. Bijvoorbeeld de vrijheid van de zondagsopening voor ondernemers die dat willen, de geheime vergaderingen over het nieuwe stadhuis, acties voor behoud van het Hofpoort Ziekenhuis of de € 7,5 miljoen euro tekort sinds 2014 (die ten laste zijn gegaan van de algemene reserve/spaarpot van de gemeente).

Inwonersbelangen

Loopt u tegen een muur aan? Wordt u niet gehoord? Of heeft u goede ideeën? Bij Inwonersbelangen kunt u daarvoor altijd terecht. Neem gerust contact op met de leden van de fractie. Wilt u meer weten van Inwonersbelangen dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Meedoen door lid te worden (20 euro per jaar/10 euro voor 65+) kan hier of via een brief geadresseerd aan het bestuur van Inwonersbelangen, Dammolen 90, 3481 AP Harmelen.

Onze standpunten (raadsperiode 2014-2018) zijn:

 Werken en inkomen zijn onze grootste zorg
De gevolgen van de crisis zijn goed te merken aan de meer dan 1100 werklozen. Dit is voor Inwonersbelangen een onaanvaardbaar aantal. Werkgelegenheid moet komen van hen die werk weten te organiseren: de ondernemers. Daarom is het van belang in te zetten op ondernemend Woerden. Voor de werkzoekenden is het ook van belang dat we inzetten op bij en omscholing. Opleidingsscholen zoals van Gerritse IJzerwaren en van de Poll zijn weer hard nodig om de technische jonger en te scholen en een kans op een baan te geven.

 Stoppen met de lasten verhogingen
Bestuurlijke stokpaardjes, en nutteloze plannen die Woerden op moesten stoten in de vaart der steden hebben ons veel geld en voorzieningen gekost. Inwonersbelangen waakt ervoor dat dat niet meer gebeurt. Wij hanteren daarvoor onze maatlat. ‘Wat kost het, wat brengt het op en wat hebben we eraan’ bepalen voor ons of we “ja” zeggen tegen nieuwe stadhuisplannen. Hardere controle’s dienen ingezet te worden om samenwerkingsverbanden binnen de vastgestelde financiële kaders te laten werken.

Inwonersbelangen Rietveldbrug De verkeerssituatie in en rond Woerden is ons een ergernis
Het weinig op doorstroom gerichte verkeersbeleid kost ons bezoekers, kost onze ondernemers tijd en ongemak, gaat ten koste van de leefbaarheid en is voor de verkeersdeelnemers onduidelijk, ondoelmatig en zelfs onveilig. Daarom kiest Inwonersbelangen ervoor dat de verkeersproblemen worden opgelost en dat de Rietveld brug over de Rijn er komt.

 

 Groene Hart en Natuur
Woerden is zuinig op zijn groene hart omdat we kunnen genieten van de natuur in de al eeuwen bestaande landschappen die onze streek zo kenmerken. Wij kiezen met velen voor een beheerder voor ons mooie Brediuspark. Bomenkappen kan alleen als de veiligheid in het geding is.

 Investeren in jeugd en jongeren
Het opgroeien van onze jeugd tot volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners is belangrijk voor onze gemeenschap. Daarom vinden wij onderwijs belangrijk. Daarom vinden wij een bloeiend, jeugd -en jongerenrijk verenigingsleven belangrijk. Daarom vinden wij het belangrijk dat jeugd kan sporten spelen en ravotten. En, daarom vinden wij betaalbare jongerenhuisvesting belangrijk.

 De gemeente is er voor de inwoners en neemt hen serieus
Het stadhuis dient te opereren als een dienstbare, betrokken, inwonersgerichte overheidsdienst. De gemeentelijke herindelingen hebben geleid tot meer afstand van ‘de gemeente’ tot de burger. Daar waar dat tot onvrede of onmacht bij de inwoners leidt, hebben de raadsleden de taak het voor de burger op te nemen. Dat deden wij en dat blijven wij doen.

 Meer zelfbeschikking voor wijken en dorpen
Het opgaan in de gemeente Woerden heeft Zegveld, Kamerik en Harmelen bepaald niet alleen heil gebracht. Integendeel, ook veel omslachtigheid en weinig maatwerk. Inwonersbelangen wil dat er voor de kernen en wijken voldoende zelfbeschikking komt. Daarmee kunnen zij opkomen voor en waken over hun eigen identiteit. Daarom, wat ons betreft, meer zelfbeschikking voor de inwoners bij de inrichting van hun leefomgeving.

doelstelling4 Centrum van winkels, diensten en voorzieningen
Woerden is van oudsher aangewezen op zijn omgeving. Wij noemen dat de ommelanden. Daar ontleent Woerden haar welvaart aan. Wij zijn ons dat de afgelopen decennia te weinig bewust geweest. De ommelanden zijn ons ‘ontglipt’; ze hebben ons niet echt meer nodig. Wij willen Woerden weer aantrekkelijk en belangrijk voor haar ommelanden maken. Dat betekent het leveren van diensten, producten en het hebben van voorzieningen die in de dorpen niet te krijgen zijn. Dat betekent ook een verkeersvriendelijke en gastvrije stad.

 Basisvoorzieningen toekomst bestendig op peil houden
Gezondheidszorg, verzorgingscentra, onderwijs, bibliotheken, zwembaden, muziekschool, sporthallen en wijkcentra zijn basisvoorzieningen. Het Hofpoort-ziekenhuis mag niet uit Woerden verdwijnen. Samen leven met een faciliterende overheid. Samen leven is een rol of aandeel hebben in het reilen en zeilen van de samenleving. Oud en jong, autochtoon en allochtoon, werkend en niet werkend. Samen kunnen we zorgen voor: een buurt waar het openbaar groen er netjes bij staat, een buurt waar we oog hebben voor onze medemens, een buurt waar we elkaar een handje helpen, een buurt waar we kunnen spelen sporten en ravotten, een buurt waar we allemaal actief ons steentje bijdragen.