Terugblik gemeenteraad

12,2% OZB verhoging – Terugblik gemeenteraad

Terugblik gemeenteraad.

De wethouder van Financiën kondigde de begroting voor 2023 aan. Deze wordt in november in de gemeenteraad behandeld. Hij gaf aan trots te zijn op de begroting. Of dit ook voor de 12,2% OZB verhoging telt is maar de vraag. Voor Inwonersbelangen is dit een onacceptabele verhoging. Zeker in tijden financiële nood.

De onderwerpen in de terugblik gemeenteraad

Afgelopen donderdag was de maandelijkse gemeenteraad. Er stonden zes onderwerpen op de agenda. Zo kwamen de natuurplannen van provincie Utrecht voorbij, de geluidswerende maatregelen Hollandbaan, de onderwijshuisvestigingsplannen, de parkeernormen en tot slot menstruatiearmoede. Bij een aantal onderwerpen bevreemdde het ons hoe wereldvreemd een aantal andere (vooral landelijke) politieke partijen zijn. Zoals bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen per woning.  Of hoe er al jaren de structurele oplossingen tegengehouden worden en bewoners van de regen in de drup komen. En nu de omwonenden aan de Hollandbaan daardoor overlast hebben en houden van het toegenomen verkeersgeluid. En daar nog jaren aan hun lot overgelaten worden. Lijst van der Does was de enige partij die een stemverklaring heeft afgelegd zodat voorstel tegen menstruatiearmoede niet op unanieme steun kon rekenen. Hieronder het uitgebreide verslag (terugblik gemeenteraad) van wat er speelde in de gemeenteraad en welke besluiten er genomen zijn.

Geen steun voor natuurplannen provincie Utrecht

Bij aanvang van de vergadering hebben wij aandacht gevraagd voor de natuurplannen van de provincie Utrecht. Tussen de Breudijk en Bijleveld in Harmelen wil de provincie negen hectare grond omzetten in natuur. De plannen kunnen op geen enkele steun rekenen van de omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. Dit heeft nu de volle aandacht (download hier de vragen). De provincie zal de plannen moeten aanpassen zodat het wel gedragen wordt. Natuurlijk kunnen de plannen ook van tafek.

Geluidwerende maatregelen Hollandbaan

De oplossing voor het verkeersknelpunt in Woerden west wordt al tientallen jaren tegengehouden. De oplossing is de westelijke randweg. Het is D66 die de besluitvorming om deze weg aan te leggen terugdraaide. Daarna hebben andere partijen de aanleg ook tegengehouden, zoals Lijst van der Does en het CDA. Wel hebben deze partijen voorstellen gedaan die leiden tot halfslachtige oplossingen. Zoals het afwaarderen van de Boerendijk. Hierdoor moet het verkeer nu via de Hoge Rijndijk en Hollandbaan. Ander voorbeeld is de reconstructie van het kruispunt Waardsebaan-Hollandbaan. Waardoor dit nu een racebaan is geworden.

Terugblik gemeenteraad
Voorbeeld van een WISSWall

Als gevolg hiervan zitten de omwonenden aan de Hollandbaan opgezadeld met heel veel toegenomen verkeersherrie. In de gemeenteraad lag een aantal voorstellen om dit naar aanvaardbare proporties terug te brengen. Inwonersbelangen wil de schade die de omwonenden nu hebben, van alle halfslachtige oplossingen, zo snel mogelijk terugdringen. Daarom dat wij voor de meest geluidsreducerende oplossing van een WHISwall gekozen hebben. Deze vermindert het geluid met negen db. Helaas haalde dit voorstel het niet. D66 en andere partijen willen dit pas doen als de Rembrandtbrug er is. Wanneer deze aangelegd wordt is onduidelijk, omdat de kosten voor aanleg fors oplopen. Het voorstel om met stil asfalt een reductie van twee db te bereiken hebben we ook gesteund. Maar tevreden zijn we niet. De omwonenden worden in de steek gelaten door de lokale democratie. Met kostbare lapmiddelen en oneindig veel onderzoeken is er al bijna €10,- miljoen belastinggeld verspild. De kosten voor een WHISwall zijn vele malen lager

Onderwijshuisvestigingsplannen

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen in gemeente Woerden. Het gaat om (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. De schoolbesturen zijn (financieel) verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de schoolgebouwen. Met de Onderwijshuisvestigingsplannen wordt onder meer voor de vernieuwing van de schoolgebouwen in de komende tien jaar een vaste volgordelijkheid voorgesteld. Zodat (kostbare) tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk vermeden kan worden.

Financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2019 is het Wmo-abonnementstarief ingevoerd. Dit betekent dat een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand wordt betaald als huishoudelijke hulp wordt toegekend. Sindsdien is het aantal aanvragen huishoudelijke hulp gestegen. Daarbij zijn ook de kosten voor huishoudelijke hulp gestegen. In 2018 gaf de gemeente Woerden € 2.342.251 uit aan huishoudelijke hulp en 2 in 021 was dit € 3.384.893. Dit is een stijging van ongeveer 45% in drie jaar tijd. De stijging komt voornamelijk doordat midden- en hoge inkomensklassen óók een Wmo aanvraag doen.

Eerder heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om huishoudelijke hulp betaald uit de Wmo toe te kennen aan alleen zij die het financieel nodig hebben. Dit voorstel is toen niet aangenomen. De nieuwe staatssecretaris Van Ooijen (volksgezondheid) heeft laten weten niet in te grijpen bij de gemeenten die de Wmo “omzeilen”. Daarom wordt opnieuw voorgesteld om per 1 januari 2023 de financiële draagkracht mee te laten wegen bij het toekennen van huishoudelijke hulp en niet te wachten op 2025 wanneer de wetswijziging Wmo ingevoerd is. Wij hebben ingestemd met dit voorstel welke met een ruime meerderheid is aangenomen.

Terugblik gemeenteraad

 

Parkeernormen

De parkeernormen waren verouderd en er lag een voorstel om deze te actualiseren. Het gaat om het aantal parkeerplaatsen per woning. En dan alleen bij nieuwbouw. De nieuwe normen gaan wat Inwonersbelangen betreft uit van wensdenken. De wensgedachte is dat het autobezit in de toekomst fors vermindert. Meer fietsen dan de auto pakken, beter openbaar vervoer en we gaan steeds meer over op deelauto’s zijn de argumenten. De uitkomst is dat er circa twaalf parkeerplaatsen per tien nieuwe woningen komen. Voor elk huishouden 1 en 0,2 voor visite. Dit is een utopische wereldbeeld waarmee de dagelijkse werkelijkheid ontkent wordt. Daarom hebben we er tegen gestemd. De meerderheid van de gemeenteraad was wel voor.

Desondanks wilden we wel twee wijzigingen op het aangenomen parkeerbeleid voorstellen. De eerste is dat er genoeg invalidenparkeerplaatsen komen. De tweede is dat er een goed beleid komt voor laadpalen. Beide voorstellen konden op unanieme steun rekenen.

Menstruatiearmoede

Het laatste voorstel ging over menstruatiearmoede. Dit voorstel van Splinter hebben we mede ingediend. Het gaat om vrouwen en meisjes die te weinig geld hebben voor menstruatieproducten. Dit kan leiden tot verminderde hygiëne, maar ook tot levensgevaarlijke infecties. Het kan leiden tot afnemende participatie van meisjes en vrouwen aan het maatschappelijk leven. Dus niet naar je werk of school kunnen. Uit onderzoek blijkt dat menstruatiearmoede in Nederland een wijdverbreid probleem is dat vóór de sterk toegenomen inflatie én de energiecrisis al 1 op de 10 meisjes en/of vrouwen trof. Daarom het voorstel om in navolging van andere Nederlandse gemeenten aan te sluiten bij het initiatief van het Armoedefonds.  Om in overleg met hen te bepalen hoeveel dozen menstruatieproducten door de gemeente gefinancierd zullen worden. De inkoop, distributie en uitgifte worden via het bestaande initiatief van het Armoedefonds georganiseerd.  Lijst van der Does (niet unaniem) stemde verdeeld. Gelukkig was dit een minderheid, waardoor deze motie met 28 stemmen voor en 2 tegen is aangenomen.

Terugblik gemeenteraad