geen geld naar windmolens

36 windmolens in Woerden

Windmolens brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Tenzij ze op meer dan 2 kilometer afstand van woonwijken komen. De gemeenteraad van Woerden lijkt terug te komen op uitspraken hierover uit 2009. In de duurzaamheidsplannen voor gemeente Woerden zijn er 36 ingetekend. Inwonersbelangen wil geen risico’s lopen met de volksgezondheid. Dit is onacceptabel. Ook nu moet de gemeenteraad geen windmolens willen toestaan binnen 2 kilometer van woonwijken.

Wilt u uw mening laten horen? Dit kan via de petitieEn u kunt contact opnemen met uw raadsleden.

36 windmolens in Woerden

Achtergrondinformatie, hoe gaat de gemeenteraad besluiten en mogelijke vooringenomenheid

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar gezondheidsrisico’s die windmolens met zich meebrengen. Een aantal bronnen daarover:

Afwegingskader voor 36 windmolens in Woerden en zonnevelden

In september en oktober wordt er een afwegingskader opgesteld. Hiermee wordt besloten of er windmolens tot 240 meter hoogte (!) in gemeente Woerden komen en waar. De gemeenteraad beslist er vervolgens over. Laat uw stem horen en informeer uw gemeenteraadsleden (raadsleden@woerden.nl) dat de 2 kilometer afstand opgenomen moet worden in het afwegingskader.

Meer informatie over het afwegingskader is te vinden op de website van Woerden. Op de volgende dagen kunt u uw mening geven (Let op ivm Corona vooraf aanmelden via de website van de gemeente).

 • 14 september: Woerden
 • 22 september: Zegveld 
 • 29 september: Harmelen 
 • 30 september: Online
 • 6 oktober: Kamerik

Schijn van vooringenomenheid: clusters van 240 meter hoge windmolens in Woerden

Op de website van de gemeente is informatie te vinden over de consultatie bij inwoners tot nu toe. Ook zijn hier summiere verslagen van eerdere bijeenkomsten te vinden. De rode draad, die hieruit afgeleid kan worden, is dat inwoners enkel een keuze voorgelegd krijgen tussen windmolens of zonnevelden. Met opzet geven we aan dat hieruit een vooringenomenheid uit af te leiden is. Namelijk dat voorgesorteerd wordt op besluitvorming om tot een paar clusters van 240 meter hoge windmolens bij snelwegen en spoorwegen te komen. Harmelen, Snel & Polanen en Molenvliet liggen dicht bij de snelweg. Daarbij wordt Woerden ook doorkruist door een spoorweg. Om bij besluitvorming elke schijn van vooringenomenheid te voorkomen hebben we dit voorgelegd aan het college. We willen weten wat de inwoners voorgelegd krijgen, hoe ze hun mening kunnen overbrengen en verwerkt wordt en hoe bij ze getoetst wordt of hun inbreng goed is verwerkt.

Alle factoren meenemen in het afwegingskader

Bij het bepalen of er windmolens geplaatst mogen worden en welke hoogte een windmolen mag hebben moeten vele factoren afgewogen worden. Naast de optimale opbrengst voor duurzaamheid in relatie tot kosten spelen diverse andere zaken een rol. Bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s bij het plaatsen van windmolens binnen een straal van 2 kilometer van woonwijken, de effecten op natuur (bijzondere vogels die doodgeslagen worden door draaiende wiekens van de windmolen), biodiversiteit die onder druk kan komen te staan van zonnevelden, aantasting en horizonvervuiling van het Groene Hart of welke geluidsoverlast van windmolens acceptabel geacht wordt. Uit de website van de gemeente is niets van deze factoren terug te lezen. Ook niet hoe deze meegewogen worden.

36 windmolens in Woerden

Vragen over de vooringenomenheid

Wat Inwonersbelangen betreft gaat het dus niet alleen om een afweging tussen windmolens of zonnevelden, maar om tot een compleet en gedragen afwegingskader te komen.

Daarom hebben we de volgende vraag gesteld:

 1. Is de raad geïnformeerd hoe het voorlopige afwegingskader tot stand is gekomen en de definitieve tot stand komt? Zo, ja waar is dit vinden? Zo, nee kan de gemeenteraad dit ontvangen?
 2. Is het voorlopige afwegingskader beschikbaar voor de gemeenteraad?
 3. Zijn alle factoren die van belang zijn meegewogen in het voorlopige afwegingskader? En worden ze meegewogen in het definitieve afwegingskader? Zie toelichting hierboven welke factoren in elk geval meegewogen moeten worden?
 4. Ten aanzien van de inloopavonden voor inwoners in september en oktober:
  1. Wordt de Inwoner alleen de keuze tussen windmolens of zonneveld voorgelegd? Of worden alle factoren, gevolgen en effecten van keuzes voorgelegd?
  2. Hoe worden inwoners meegenomen in de uitgangspunten haalbaar, betaalbaar en draagvlak?
  3. Hoe krijgen inwoners inzicht in hoe hun bijdrage verwerkt wordt in het voor te leggen afwegingskader aan de gemeenteraad?
  4. Wordt er helder uitgelegd dat overlast niet bij anderen neergelegd kan worden?
  5. Is het voor de inwoners goed om te weten dat de raad bijvoorbeeld als hoofdstad van het Groene Hart kan kiezen om alleen op zonne-energie in te zetten op daken?

Woerden niet geschikt voor windmolens

Tot slot: 36 windmolens in Woerden is te gek voor woorden. Als je goed kijkt is er geen plaats voor windmolens. Als je minimaal 2 kilometer afstand houdt van woonwijken blijft er alleen maar plek over in het Groene Hart. Hier kun je ze ook niet plaatsen. Tenzij je de natuur niet belangrijk vindt en je kunt genieten van wit stalen kolossen van 240 meter hoog die het groen mooi breken….

Wilt u uw mening laten horen? Dit kan via de petitie: https://hetgroenehartzegtnee.nl

En neem contact op met uw raadsleden via: raadsleden@woerden.nl

Geen 36 windmolens in Woerden