Aanpak wachttijden huurwoningen

Aanpak wachttijden huurwoningen

De gemeenteraad van Woerden heeft besloten dat de wachttijden voor huurwoningen drastisch omlaag moeten. Progressief Woerden, CDA en Inwonersbelangen hadden hiervoor een voorstel ingediend.

Aanpak wachttijden huurwoningen

Aanpak wachttijden huurwoningen

De wachttijden in Woerden zijn hoog. Nadat je bent ingeschreven kan het zo zes tot tien duren voordat je een huurwoning toegekend krijgt. Het beleid van Woerden is dat er kortere wachttijden zijn. Woerden streeft er naar dat binnen een redelijke termijn inwoners een woning toegewezen krijgen. Hierbij wordt gekeken naar beschikbaarheid en betaalbaarheid. Voor het college betekent dit dat zij in elk geval aan de slag gaat met:

  • Scheefwonen actiever tegengaan door meer doorstroomwoningen in strategische woningbouwplanning op te nemen
  • Minder sociale huurwoningen verkopen door corporatie
  • Meer sociale huurwoningen opnemen in de strategische woningbouwplanning
  • Stimuleren van doorstroming door scheefwoners te verleiden een andere woning te zoeken
  • Sterker liberaliseren van huren voor scheefwoners

Het aangenomen voorstel betekent in elk geval dat de raad verwacht dat het college alles uit de kast haalt om de wachttijden drastisch te verlagen. Inwonersbelangen wil dat hier concrete resultaten geboekt worden voor de inwoners. De Aanpak wachttijden huurwoningen moeten leiden tot zichtbare verbeteringen.

Lees hier het hele voorstel voor de aanpak wachttijden huurwoningen

De raad besluit:

In hoofdstuk 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen), in paragraaf 2 (effecten op de middellange termijn) wordt de volgende doelstelling toegevoegd bij paragraaf 3 (Wonen):

3.0.2. De wachttijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af

En in paragraaf 3 het volgende resultaat:

3.1.2. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de wachttijd voor een sociale huurwoning te laten dalen

Toelichting

Woerden kent wachttijden voor sociale huurwoningen van tussen de zes en de twaalf jaar. Zoals in de woonvisie is aangegeven streeft Woerden naar het huisvesten van haar inwoners binnen redelijke termijnen van beschikbaarheid en betaalbaarheid. Streven naar een kortere wachttijd hoort daarbij. In de Woonvisie zijn hiervoor diverse instrumenten ter beschikking gesteld aan de gemeente, dit amendement stimuleert de gemeente het doel van de inzet van die instrumenten te behalen. Denk aan:

  • Scheefwonen actiever tegengaan door meer doorstroomwoningen in strategische woningbouwplanning op te nemen
  • Minder sociale huurwoningen verkopen door corporatie
  • Meer sociale huurwoningen opnemen in de strategische woningbouwplanning
  • Stimuleren van doorstroming door scheefwoners te verleiden een andere woning te zoeken
  • Sterker liberaliseren van huren voor scheefwoners

Doel van dit amendement is het opnemen van een doel en beoogd resultaat voor de inzet die het College op dit thema pleegt, conform de woonvisie. Bij het woondebat kan het College de raad voorstellen op welke wijze ze deze doelstelling denkt te behalen. Uiteraard moeten ook in regionaal verband afspraken gemaakt worden. Het college geeft reeds aangegeven dat soort afspraken te willen maken.