Amendement inzake extern onderzoek Rembrandtlaan/Boerendijk

Mei 2012

RembrandlaanMet het schrappen van de Westelijke Randweg moet worden vastgesteld dat de situatie op de Rembrandtlaan en de Boerendijk ongewijzigd blijft. Onderzoek door het college heeft uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof binnen de geldende wettelijke normen blijft.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2013.

In het raadsbesluit wordt het eerste beslispunt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

De raad besluit:

  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2013, met een voordelige afwijking van

€ 516.077 en van dit bedrag € 486.077 ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 30.000 ten gunste te brengen van programma 3 (Cultuur, Recreatie, Economie en Milieu);

Toelichting:

Uit de beantwoording van artikel 40-vragen blijkt dat het college geen mogelijkheden ziet om verkeersmaatregelen te nemen. Om die reden is het zinvol om externe deskundigheid in te schakelen om te proberen tot vernieuwende inzichten te komen, waarbij de inzichten van bewoners kunnen worden meegenomen. Extern onderzoek moet inzicht bieden in a) de vraag welke maatregelen mogelijk zijn om de uitstoot van fijnstof verder terug te dringen en b) de vraag welke maatregelen mogelijk zijn om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het amendement strekt ertoe voor dit onderzoek het benodigde budget vrij te maken.