Bouw Haanwijk Harmelen

Bouw Haanwijk: Eerst inbreiden

20 januari 2016, Bouw Haanwijk

Bouw HaanwijkOp dit moment is er van alles gaande over de bouw in Haanwijk en de Hollandse Kade in Harmelen. De nut en noodzaak van bouw is op dit moment niet duidelijk. Ook over de te bouwen type woningen is onduidelijkheid. Daarom heeft inwonersbelangen vragen gesteld aan het college van Woerden om duidelijkheid te krijgen.

Inleiding over Bouw Haanwijk, inbreilocaties en initiatieven van inwoners

  1. Bij o.a. de behandeling van ‘Woerden Woont”, de Woonvisie Woerden 2015-2020, in de Raad en in de presentatie in de bijeenkomst van het Dorpsplatform Harmelen van 27 oktober 2015 is gebleken dat er in ieder geval twee knelpunten opgelost moeten worden om de locatie Haanwijk te kunnen realiseren: de Verstedelijkingsladder en de ontsluiting. De provinciale Verstedelijkingsnota stelt, evenals ‘Woerden Woont’, dat in Harmelen de realisatie van de inbreilocaties prioriteit heeft boven de uitbreidingslocatie. Om tegemoet te komen aan die prioriteitstelling en vanwege de urgente woningbehoefte heeft het College projectontwikkelaars verzocht om voor medio maart 2016 concrete plannen voor de ontwikkeling van de inbreilocaties te overleggen. Dit verzoek aan projectontwikkelaars is gememoreerd in de bijeenkomst van het Dorpsplatform van  27 oktober 2015. Sinds behandeling van ‘Woerden Woont’ heeft de Raad geen informatie meer ontvangen. Daarnaast nadert de aan projectontwikkelaars gestelde einddatum met rasse schreden.
  2. Recent heeft de Burgemeester in de media uitspraken gedaan dat Utrecht zo fors gaat groeien dat er Woerden een overloopfunctie zal moeten gaan vervullen.

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen over de bouw Haanwijk en initiatieven van inwoners:

  1. Wat is de inhoud van bovenbedoeld verzoek en aan welke projectontwikkelaars is het verzoek gericht?
  2. Op welke manier (aanvullende informatie, beantwoording van eventuele vragen van de betreffende ontwikkelaars, mondelinge contacten, …) heeft het College het verzoek ondersteund?
  3. Hebben de aangeschreven projectontwikkelaars tussentijds reeds gereageerd?
  4. In Harmelen hebben inwoners te kennen gegeven een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) op te willen richten om woningen te realiseren op één of enkele inbreilocaties. Wordt dit CPO i.o. ook verplicht voor medio maart plannen concreet te maken? Hoe wil het College dit initiatief een eerlijke kans geven als er al met projectontwikkelaars wordt onderhandeld?
  5. Wat is de stand van zaken t.a.v. het knelpunt van de ontsluiting?
  6. Waarop baseert de Burgemeester zijn uitspraken over ‘Woerden overloopgemeente’?
  7. ‘Woerden overloopgemeente’ kan niet zonder een Raadsbesluit. Hoe kan het dan gebeuren dat de Burgemeester uitspraken doet in de media zonder vooraf met de Raad te overleggen en het Raadsstandpunt dienaangaande te kennen?