Overlast Hollandbaan/Waardsebaan

Extra debat overlast Hollandbaan/Waardsebaan

Op 23 december heeft het college een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd over de voortgang van het project Rembrandtbrug. Deze brief geeft puntsgewijs weer hoe de stand van zaken is. Dit is aanleiding om hier vragen over te stellen, die inmiddels ook ingediend zijn door Progressief Woerden. Gerelateerd hieraan is de overlast Hollandbaan/Waardsebaan die maar niet opgelost wordt. Ondanks moties hierover die in de gemeenteraad aangenomen zijn.

Overlast Hollandbaan/Waardsebaan

Onder de overige raakvlakken staat met name genoemd de overlast van de Hollandbaan/Waardsebaan. Het gaat dan om de overlast door fijnstof, geluid en te hard rijden. Voor de aanpassingen hiervan is in april 2015 een voorstel aangenomen (15R.00285). Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad raadsbreed een motie aangenomen naar aanleiding van de reconstructie van de Hollandbaan/Waardsebaan en de aanhoudende klachten van de omwonenden. Ook heeft Inwonersbelangen hierover in september 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Maatregelen overlast blijven uit

Inmiddels is het alweer 2022 en begint het geduld van ons en de inwoners op te raken. De jarenlange procedure over de reconstructie en de nieuwe plannen met de Rembrandtbrug zorgen voor een voortdurende vertraging in de concrete en daadwerkelijke uitvoering. Er is langdurig met omwonenden gesproken om eerst te inventariseren wat de problemen zijn. Dat was ook al gebeurd in het lange voortraject. Ook de grote inbreng tijdens de uitvoering van de inwoners is niet meegenomen of er is niet naar geluisterd. Met name de bewoners gaven aan dat de gemeente geen geld had om uitvoering te geven aan de inbreng en/of de motie van de gemeenteraad. Inmiddels zien we dat het groen is geplant en dat ziet er volgens de bewoners goed uit. Dat is positief, maar aan de echte oplossingen voor de overlast van fijnstof, geluid en te hard rijden is nog niets gedaan. In de raadsinformatiebrief geeft het college aan dat er nog nader onderzoek moet plaatsvinden voor het nemen van maatregelen.

Overlast Hollandbaan/Waardsebaan

Verzoek tot houden van interpellatie

De raad, als volksvertegenwoordiging, heeft geen zicht meer op de consequenties van de reconstructie Hollandbaan/Waardsebaan. Mede in relatie tot de motie en de voortgang van de Rembrandtbrug. Het is van groot belang dat er helderheid komt over welke maatregelen er gaan komen en in welke samenhang dit gezien moet worden. Inwoners kunnen ook niet langer opgezadeld worden met de problemen die het beleid, of het voorgenomen beleid, veroorzaken. Daarom dienen wij bij dezen een verzoek in tot het houden van een interpellatiedebat zoals bedoeld in art lid 41 van het Reglement van Orde. Dit interpellatiedebat kan plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 27 januari.

Vragen

Vragen aan het college over de overlast Hollandbaan/Waardsebaan zijn:

 
 1. Als de raad een motie aanneemt, waarom wordt die dan niet uitgevoerd?

 2. Welke gevolgen heeft de uitwerking van het project Rembrandtbrug op de Hollandbaan?

 3. Waarom worden uitgangspunten tijdens het project/de uitvoering veranderd? Zoals de rotonde die nu weer een kruising met stoplichten zou moeten worden.

 4. Hoe kijkt het college terug op zijn regierol in deze ontwikkelingen?

Feitenrelaas

De interpellant verzoekt het college hierbij ook om voorafgaand aan het debat, uiterlijk op maandag 24 januari 2022, een feitenrelaas over de overlast Hollandbaan/Waardsebaan ter beschikking te stellen aan de raad. Hierin dient in elk geval te worden ingegaan op de volgende voorbereidende technische vragen:

 1. Hoe is de besluitvorming voorbereid?

 2. Hoe is de participatie verlopen voorafgaand aan de besluitvorming en realisatie?

 3. Welke groepen belanghebbenden hebben deelgenomen? Zijn er verslagen beschikbaar die geaccordeerd zijn door de deelnemers? Hoe is de participatie verwerkt in de besluitvorming en tijdens de realisatie?

 4. Hoe zijn de veranderingen/uitgevoerde maatregelen getoetst aan de wettelijke normen?

 5. Waarom zijn er geen metingen verricht zoals gesteld in de beantwoording van gestelde vragen?

 6. Waarom zijn niet alle wegdelen voorzien van geluidsarm asfalt? Mede gezien de ervaren geluidsoverlast.

 7. Waarom zijn er bij de reconstructie niet gelijktijdig snelheidsbeperkende maatregelen getroffen?

 8. Er is veel groen verwijderd en nu weer herplant, is dat niet een vorm van kapitaalvernietiging?

 9. Waarom is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de overlast en waarom wordt dit weer vooruitgeschoven?

 10. Waar is het totale budget aan uitgegeven?

 11. Hoeveel daarvan is aan de geluidsbeperkende maatregelen uitgegeven?