Gaat de NZa goedkeuring geven aan de fusie Hofpoort?

16 juli 2015

Transparnatie

 

Circa 12 weken geleden heeft het Hofpoort toestemming gevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de fusie met het Antonius Ziekenhuis. Waar normaal gesproken de NZa binnen 4 tot 6 weken een uitspraak doet is er onlangs bericht dat het nog even de tijd nodig heeft.

Om tot helderheid en transparantie te komen voor de inwoners heeft Inwonersbelangen om opheldering gevraagd. Op basis van de wet openbaar bestuur is er een Wob-verzoek ingediend.

Naar aanleiding van het Wob-verzoek heeft de NZa gevraagd om dit in te trekken. Volgens hen zijn lopende onderzoeken buitengesloten van de wet. De gevraagde transparantie wordt niet gegeven. Dit doet de speculaties rijzen dat de NZa medewerking geeft om tot een toestemming te komen voor de fusie.

Bij het aanvragen van de benodigde toestemming moest het Hofpoort diverse onderbouwingen aanleveren voor de fusie en aangeven hoe belanghebbenden betrokken zijn geweest.

Uit de toets kan blijken dat:

  1.  Alles correct is en de toestemming verleend kan worden,
  2.  Er evidente zaken zijn die niet door de toetsing komen en de toestemming niet verleend wordt of,
  3. Het er wel aardig uitziet maar kwalitatief nog niet goed genoeg is om toestemming te geven. De toestemming is nog niet verleend of afgewezen en het Hofpoort is gevraagd om aanvullingen. De conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden is dat de NZa  medewerking verleent aan het Hofpoort voor de ingediende fusieplannen. Ook zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de NZa de betrokkenheid van de Cliëntenraad en de gemeente als voldoende beoordeelt. Dit staat op gespannen voet met de brieven die gestuurd zijn naar de NZa dat zij niet betrokken zijn geweest.

De reden voor het Wob-verzoek is om transparantie te krijgen over de huidige stand van zaken. Kloppen de conclusies die getrokken kunnen worden. Of ligt het toch anders. Alle documenten, verslagen, etc. die betrekking hebben op de fusie zijn opgevraagd. De wet schrijft voor dat de NZa binnen 4 weken de gevraagde documenten moet verstrekken. Inwonersbelangen is in het bijzonder geïnteresseerd in wie de NZa als belanghebbenden ziet. En hoe zij de betrokkenheid van de belanghebbenden beoordeelt. Mocht de NZa besluiten het Wob-verzoek af te wijzen dan zal dit aangevochten worden.

Inwonersbelangen is van oordeel dat de wijze van fuseren zoals door de directrice van het Hofpoort in gang is gezet niet meer van deze tijd is. Patiënten en inwoners hebben geen enkele inbreng kunnen geven. De enige inbreng die gegeven werd was de mogelijkheid tot reageren op reeds genomen stappen en besluiten.