Geluidsoverlast Hollandbaan – Waardsebaan

Inwonersbelangen maakt zich al enig tijd zorgen over de gevolgen  van de renovatie van het kruispunt op de Waardse en Hollandbaan. Ook wat de gevolgen hiervan zijn voor de Eikenlaan, Jasmijnlaan, Amsteloord en Hoge Rijndijk. Het gaat over de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door nieuw geconstrueerde snelwegen in dichtbevolkte woongebieden van Woerden. Maar in wezen ook breder. Het gaat niet om alleen geluidshinder, maar het algehele milieu waarbij ook fijnstof of verdwijnen van bomen en struiken een rol speelt.

Na renovatie veel reacties over geluidsoverlast Hollandbaan – Waardsebaan

Inwoners uit de wijken, waar de bovengenoemde wegen doorheen of langs lopen, hebben al diverse brieven geschreven aan het college. Hierin uit men grote zorgen over de gevolgen van het geluid, het verdwenen groen en de snelheid die op het vernieuwde traject gereden wordt. Er zijn dus veel reacties over geluidsoverlast Hollandbaan – Waardsebaan. Bij de reconstructie heeft de gemeente een aantal aannames en uitwerkingen gedaan die toen al de nodige wenkbrauwen deed fronzen. Ook bij Inwonersbelangen die eerder een motie heeft ingediend die unaniem is aangenomen. Om hiermee te zorgen dat de effecten van de aanpassingen op een kordate wijze aangepakt en opgelost zouden worden.

Ook nog overlast van lichtreclame op komst

In een nog onlangs gestuurde brief reageren inwoners op het plaatsen van een lichtreclame met het verzoek deze elders te plaatsen. Dit onderschrijven wij, want veiligheid mag niet in het geding komen. De lichtreclame op deze locatie leidt te veel af in het verkeer. Tevens word gemeld dat de gemeente in overleg is met betrokken Inwoners om aanvullende maatregelen te treffen die de leefbaarheid in de omgeving Holland en Waardsebaan en andere aanliggende straten gaat verbeteren. Resultaten hiervan hebben tot op heden niet gezien.

Vragen aan het college

Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de toegenomen geluidsoverlast Hollandbaan- Waardsebaan:

  1. Wat waren de doelstellingen van de gemeente met de realisatie van het project?
  2. Is er een nul meting geweest van de milieuomstandigheden voordat men met het project startte? Te denken valt aan metingen op het gebied van geluid en We hebben het hier over daadwerkelijke metingen en geen modellen.
  3. Welke normen zijn er gehanteerd om geluid binnen de normen te houden?
  4. Is er bijvoorbeeld geluidsarm asfalt (ZOAB) gebruikt?
  5. Waarom is er veel groen verdwenen en niet terug geplant? Zijn er nog plannen om het groen te herstellen naar de oorspronkelijke situatie?
  6. Op welke onderdelen ervaren onze Inwoners nog steeds problemen na de uitvoering van de reconstructie?
  7. Is de leefbaarheid door de reconstructie sterk afgenomen? Zijn hier metingen voor verricht?
  8. Welke maatregelen zijn getroffen om de snelheid die toch al hoog was te verminderen?
  9. Worden er gesprekken gevoerd met bewoners aan de Hollandbaan, Waardsebaan, Eikenlaan, Jasmijnlaan en Amsteloord of alleen rondom het kruispunt?
  10. Hoe word de 4 miljoen ingezet die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor maatregelen langs de hele route zoals vastgelegd in de door de gehele raad aangenomen motie?