Haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Drukbezocht Dorpsplatform Kamerik

Dinsdagavond 13 november was er een drukbezochte avond van het Dorpsplatform Kamerik waar het initiatief voor de herontwikkeling van de Schulenburch werd gepresenteerd. Hoewel het plan in concept is gepresenteerd wachten de initiatiefnemers op de gemeente om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

Door capaciteitsgebrek gemeente Woerden geen medewerking

Echter, vanwege capaciteitsgebrek kan de gemeente op korte termijn geen medewerking verlenen aan het onderzoek. Niet onbelangrijk om te melden is dat een investeerder bereid is gevonden financieel te participeren in de herontwikkeling van de Schulenburch. Dit ligt in lijn met de eerder aangenomen motie ‘Maak van maatschappelijke opgaven een gezamenlijke opgaven.’ Vraagstellers zien dit als een unieke kans voor de gemeente en Kamerik.  

Vragen over haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Daarom hebben ChristenUnie-SGP , D66 Woerden, CDA Woerden, Inwonersbelangen en Lijst van der Does de volgende vragen voorgelegd aan het college:

1. Kan het college aangeven hoe de procedure van een haalbaarheidsonderzoek eruit ziet en wat voor een termijn er staat voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek?  

2. Welke werkzaamheden moeten door de gemeente uitgevoerd worden en welke werkzaamheden kunnen (ook) de initiatiefnemers c.q. de investeerder voor zijn/haar rekening nemen?  

3. Klopt het dat voor de haalbaarheidsonderzoeken van ruimtelijke projecten een beroep wordt gedaan op dezelfde capaciteit/menskracht/disciplines binnen de gemeente? Met andere woorden: een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw op Middelland wordt door (nagenoeg) dezelfde disciplines uitgevoerd als een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van de Schulenburch?   Deze week werd bekend dat de gemeente de haalbaarheid gaat onderzoeken voor 2 kavels op Middelland. Houttuinlaan 5 staat niet expliciet benoemd in het overzicht actieve projecten en ook niet op de voorraadlijst.   

4. Kan het college verantwoorden waarom er een overeenkomst is aangegaan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor Houttuinlaan 5, terwijl deze niet expliciet wordt benoemd in het overzicht actieve projecten in de gemeente Woerden en ook niet op de voorraadlijst? Hoe weegt het college deze prioritering?   In de voorraadlijst is het project Leidsestraatweg 132 opgenomen terwijl dit niet in het collegewerkprogramma is opgenomen en ook niet als prioriteit is benoemd.   

5. Kan het college verantwoorden waarom dit project is opgenomen in de voorraadlijst? Welke consequentie kan dit hebben voor de andere projecten?  Eerder is door het college aangegeven dat de hoge prioritering van de herontwikkeling van Tournoysveld mede ligt in het feit dat er een investeerder betrokken is die (nu) aan de slag wil. En het onzeker is of deze investeerder op een later moment wil participeren als de gemeente het project op de lange baan schuift. 

6. Is het college het met ons eens dat het initiatief voor de herontwikkeling van de Schulenburch een unieke kans is voor Kamerik omdat het plan zowel voorzieningen (sportzaal en dorpshuis) als woningen bevat?  

7. Is het college het met ons eens dat het initiatief voor de herontwikkeling van de Schulenburch een unieke kans is voor de gemeente nu een investeerder wil participeren?  

8. Hoe weegt het college de prioritering van de herontwikkeling van de Schulenburch nu er een initiatief is en een investeerder?  

9. In hoeverre heeft de complexiteit van een project invloed op de prioritering van een project? We vinden het belangrijk dat ook de projecten in de dorpen niet uit het oog worden verloren. In Kamerik, Zegveld en Harmelen zijn initiatieven (Schulenburch, Milandhof en Huize Gaza) waar initiatienemers een plan hebben om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. We pleiten daarom voor een eerlijke en evenredige verdeling van de capaciteit voor de projecten in de stad en de dorpen.  

10. Hoe kijkt het college aan tegen het voorstel om de capaciteit voor de woningbouwontwikkeling op Middelland tijdelijk af te schalen om ook aan de slag te kunnen met projecten in de dorpen, te beginnen met het haalbaarheidsonderzoek voor de Schulenburch? Graag een onderbouwing.  

11. In hoeverre kan externe inhuur een oplossing bieden om ook de projecten in de dorpen op te pakken (zij het na elkaar)? 

12. Ziet het college andere mogelijkheden waardoor projecten in de dorpen opgepakt kunnen worden? Wat heeft het college hierin van de raad nodig?