Inhuur externen door gemeente Woerden

Inhuur externen door gemeente Woerden

Inwonersbelangen is al jaren van oordeel dat inhuur externen door gemeente Woerden te hoog is. Sinds anderhalf jaar zien we daar verbetering in.

Inhuur externen door gemeente Woerden

Inhuur externen transparanter

In de raadsinformatiebrief van het college wordt het door Inwonersbelangen gevraagde inhuur van externen inzichtelijk gemaakt. Op transparante wijze wordt aangegeven waarvoor gemeente Woerden externen inhuurt. Ook het aantal uren en bedragen waarvoor ingehuurd wordt is inzichtelijk gemaakt. Wat ontbreekt is wat de geraamde inhuur is voor 2021. Voor zowel het aantal ingehuurde personen als in bedragen. Dit was onderdeel van de toezegging van de wethouder op vragen van Inwonersbelangen waaruit deze raadsinformatiebrief is voortgekomen.

Een schatting inhuur externen door gemeente Woerden voor 2021

De gegevens van de raadsinformatiebrief kunnen als volgt tot een schatting voor 2021 uitgewerkt worden.

Inhuur externen door gemeente Woerden

De totale inhuur voor 2021 komt uit op 122 personen. Het totaal bedrag daarvoor komt uit tussen de €7.000.000,- en €8.000.000,- voor 2021.

Inhuur omzetten naar vaste ambtelijke aanstelling

Bijzonder is om te zien dat jaren regelmatig hameren op dit onderwerp vanuit Inwonersbelangen ook op dit terrein zijn vruchten begint af te werpen. En het beleid is geworden om te kijken of “structurele” externe inhuur omgezet kan worden naar vaste ambtelijke aanstelling. Dit is vaak goedkoper, expertise blijft behouden voor de gemeente en zorgt voor continuïteit. Grote vraagtekens wordt gezet bij de inhuur van een aantal programma’s. Bijvoorbeeld het programma inclusie die al zeer lang loopt en door management en medewerkers onderhand vanzelfsprekend moet zijn. Of een programma organisatieontwikkeling wat bij uitstek primair een verantwoordelijkheid en taak van het eigen management is.

Vragen

Voor Inwonersbelangen reden om meer duidelijkheid te krijgen over de inhuur van externen door gemeente Woerden. Wat is er geraamd voor 2021. En kan de gewenste inhuur onderbouwd worden?

  1. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het aantal in te huren personen en uren?
  2. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het bedrag voor de externe inhuur?
  3. Kan het college onderbouwen waarom er nog steeds externe inhuur nodig is voor: inclusie, duurzaamheid en transformatie sociaal domein?
  4. Kan het college onderbouwen waarom er externe inhuur nodig is voor een kerntaak van de eigen organisatie: organisatieontwikkeling?

De vragen zijn hier na te lezen.