Inwonersbelangen wil lokaal veteranenbeleid

Mei 2013

veteranenInwonersbelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een lokaal Veteranenbeleid in te voeren. Doel van dit Veteranenbeleid is om lokale invulling te geven aan erkenning voor een grote groep veteranen die zich ook namens de Woerdense inwoner heeft ingezet in diverse (vredes)missies. De band van de gemeente Woerden met Defensie is er niet alleen door de voormalige functie van het Defensie-eiland, maar zit ook dieper geworteld in de samenleving doordat circa 260 veteranen met verschillende missies zijn uitgezonden. Daarnaast zijn er op dit moment nog diverse actieve beroepsmilitairen woonachtig in de gemeente.

‘Aan erkenning en begrip vanuit de Woerdense samenleving kan naar de mening van Inwonersbelangen op velerlei wijze invulling worden gegeven. Juist de gemeente moet hierin een actieve rol spelen en de vrijwilligers ondersteunen waar dat mogelijk is. Op dit moment wordt door de gemeente het uitnodigen van de veteranen verzorgd, maar het ontbreekt nog aan een samenhangend beleid voor dit type werkzaamheden en erkenning voor veteranen die zich ook voor de Woerdense inwoners hebben ingezet.

De mogelijkheden voor het actiever onder de aandacht brengen van veteranen moeten, naar de mening van de indieners van het initiatiefvoorstel, door de gemeente onderzocht worden. Hierbij wordt concreet (maar niet uitputtend) gedacht aan:

• het actief blijven faciliteren van het veteranentreffen;

• in overleg treden met de organisaties van 4 en 5 mei voor een actieve rol voor veteranen;

• het bieden van informatie voor en over veteranen in Woerden (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website).

Op landelijk niveau wordt invulling gegeven door de sinds 2008 ingestelde Nederlandse Veteranendag, die jaarlijks wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni. In sommige provincies en gemeenten wordt ook actief invulling gegeven aan deze vorm van erkenning. Op basis van een burgerinitiatief is op 23 maart jl. een veteranentreffen in Woerden georganiseerd waar zo’n 50 á 60 veteranen aanwezig waren. Circa een kwart van de veteranen in de gemeente Woerden. Ook eerder werden er door vrijwilligers al veteranencafés en andere bijeenkomsten georganiseerd.