Klokkenluiders

Klokkenluiders gemeente Woerden

Klokkenluiders en klachten gemeente Woerden

KlokkenluidersInwonersbelangen krijgt regelmatig vragen over de afhandeling van klachten van inwoners van de gemeente Woerden. Ook zijn er vragen gerezen ten aanzien van de regeling voor klokkenluiders bij gemeente Woerden. Gebleken is dat niet iedereen in de organisatie op de hoogte is van de toepasselijke regelingen noch van de inhoud van de functie van een compliance officer (de verantwoordelijke ambtenaar). De taken van een compliance officer zijn onder meer het toezien op de naleving van wet- en regelgeving, waaronder het vastgestelde beleid, monitoring van de privé aandelentransacties van werknemers, bewaken van de integriteit van de gemeente en haar werknemers, onderzoeken van incidenten en het melden bij de directie of toezichthouder.

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college, waaronder:

  1. Volgt de gemeente de wet inzake de klachten van de burgers, werknemers en over de werknemers en handhaaft ze deze ook?
  2. Is er een klachtenregistratie en wordt de follow up gemonitored en is deze voor de klagers inzichtelijk ?
  3. Vindt er analyse op de soort en aantallen klachten plaats?
  4. Wordt er bijgestuurd naar aanleiding van de klachten en is er een periodieke rapportage, wie schrijft deze rapportage en aan wie wordt gerapporteerd?
  5. Wat is de periodiciteit van deze rapportage en is deze in te zien voor de gemeenteraad en de inwoners?
  6. Zijn de taken van de Compliance officer toebedeeld aan een ambtenaar, zonet, waarom niet? Zoniet, hoe stelt de gemeente dan vast dat wordt voldaan aan haar eigen beleid en aan wet en regelgeving?
    Zoja, rapporteert deze functionaris periodiek, aan wie en is dit in te zien?

Alle vragen over de klokkenluiders en de klachten zijn hier te lezen.