Landbouwweg aan Haanwijk

Landbouwweg aan Haanwijk ?

Naar aanleiding van de inspraak over een landbouwweg en -uitrit op Haanwijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 november hadden de fracties van D66, Progressief Woerden, Woerden en Democratie, ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen de nodige vragen:

1. Welke vergunning(en) zijn ter plaatse vereist voor het aanleggen van 1e) een verhard landbouwpad, 2e) een betonnen brug en 3e) een uitrit van een verhard landbouwpad op de openbare weg?  

2. Zijn door of namens de eigenaar van het betreffende perceel de vereiste vergunningen aangevraagd vóór start van de werkzaamheden?  

3. Zo nee: Op welke wijze is het college op de hoogte gebracht van de ontstane situatie? Welke stappen heeft het college gezet om handhavend op te treden en op welke wijze is een vergunningaanvraag tot stand gekomen.   

4. In beide gevallen: Heeft er communicatie plaatsgevonden met omwonenden van deze nieuwe weg plus uitrit? Zo ja, op welke manier en zo nee, waarom niet?   

5. Hebben omwonenden de mogelijkheid gehad om bezwaar te maken tegen voorgenomen vergunningverlening? Is hiervan gebruik gemaakt? En zo ja, wat heeft het college hierop besloten?  

6. Klopt het dat de berm en de recent verhoogde dijk door een te krappe draaicirkel door het landbouwverkeer kapot worden gereden? Zo ja, worden de herstelkosten verhaald op de eigenaar van het pad, en hoe wordt herhaling voorkomen?  

7. Zijn de percelen bij deze uitrit onderdeel van de kavelruil op initiatief of onder begeleiding van de provincie Utrecht? Zo ja: wat is hierbij de betrokkenheid van de gemeente? En worden bij deze percelen volgens het college de beoogde doelen van kavelruil behaald?  

8. Wat betekent naar het oordeel van het college de afwikkeling van landbouwverkeer via deze uitrit/landbouwweg voor de mogelijkheid om Haanwijk tot snelfietsroute te ontwikkelen?  Hele gemeente  – Bestemmingsplan landelijk gebied / weilanden met agrarische bestemming  

9. Welke criteria legt het college in het algemeen aan om de onder vraag 1 bedoelde vergunningaanvragen goed te keuren, dan wel af te wijzen? 

10. Is eigendom of exploitatie van meerdere, aaneengesloten weilanden een overweging bij de beoordeling van een dergelijke aanvraag?   

11. Is in het Bestemmingsplan Landelijk gebied een grenswaarde vastgelegd hoeveel oppervlak mag worden omgezet van weiland in verhard landbouwpad?  

12. Heeft het college voldoende instrumenten ter beschikking om een zorgvuldige belangenafweging te maken in de ‘driehoek’ tussen agrarische bedrijfsvoering, verkeersveiligheid en landschapsbehoud?