lokale media woerden

Lokale media Woerden

Lokale media Woerden en informatie­ voorziening

Naar aanleiding van de publicatie over de lokale media (ook in Woerden)van het Ministlokale media woerdenerie van Binnenlandse Zaken besteden wij hier ook aandacht aan. Het hele rapport is hier te downloaden. Of bezoek deze pagina.

De samenvatting van het rapport

Een goede informatie- en nieuwsvoorziening over beleids- en besluitvorming en de prestaties van politici en bestuurders is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Traditioneel zijn de media hierin een belangrijke intermediair, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun inwoners. In deze handreiking staat de vraag centraal welke rollen u als gemeenteraadslid kunt pakken en hoe u hier concreet invulling aan kan geven.

Lokale media Woerden

Lokale media hebben in het democratische spel een waakhondfunctie en kunnen het debat over lokale vraagstukken faciliteren. Het belang van deze rollen is met de decentralisaties in het sociaal domein en de overheveling van ruim € 10 miljard rijksmiddelen naar het Gemeentefonds, alleen maar toegenomen. De gestage daling van het aantal lokale en regionale kranten en de oplage daarvan is in dit kader een punt van aandacht. Ook veel lokale omroepen verkeren in zwaar weer. Het gat dat hierdoor ontstaat wordt gedeeltelijk gevuld door digitale online verslaggeving, zogenaamde hyperlocals, bloggers en burgerjournalistiek.
Dit zijn nog prille ontwikkelingen, maar hier liggen mooie kansen. De eerste verantwoordelijkheid voor het mediabeleid ligt bij de staatssecretaris van OCW. In dit kader draagt hij onder andere bij aan de professionalisering van de lokale omroepen en stimuleert hij initiatieven waarbij lokale en regionale omroepen en lokale en regionale kranten samenwerken en waarbij ook hyperlocals, bloggers en burgerjournalisten zich aansluiten. In deze handreiking vindt u een aantal van deze voorbeelden.

Lokale democratie

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het functioneren van de democratie, wil de minister van BZK bijdragen aan de discussie in en tussen gemeenten over het belang van (de kwaliteit van) lokale journalistiek. In deze discussie moet ruimte zijn voor reflectie en een kritische houding ten aanzien van de eigen rol – zowel van gemeenten als van de media. Hierbij spelen zaken als omgang met de pers en het gebruik van sociale media, omvang van budgetten voor voorlichting en communicatie en van de gemeentelijke bijdrage aan de lokale omroep.

Uitdagingen voor raadsleden

Met name voor raadsleden vormen deze ontwikkelingen een uitdaging. Daarom staat in deze handreiking de vraag centraal hoe u als raadslid een positieve bijdrage kan leveren aan het samenspel tussen zenders en ontvangers van informatie over lokale vraagstukken, met het oog op het goed functioneren van de lokale democratie.
Hoe maak ik gebruik van het platform dat diverse media mij kunnen bieden? Hoe zorg ik voor een goede omgang met journalisten? Hoe maak ik gebruik van sociale media en (gemeentelijke) websites ter ondersteuning van mijn werk als raadslid? En wat kan ik doen als ik mij zorgen maak over de kwaliteit en kwantiteit van de media in mijn gemeente? Dit zijn belangrijke vragen die in deze handreiking aan bod komen.