Nieuw stadhuis: Zet de tering naar nering!

2 maart 2014

stadhuisCollege hult haar plannen in nog meer nevelen

Er is de afgelopen week weer meer mist opgetrokken door de Burgemeester en Wethouders over het nieuwe stadhuis. “Het college is geïrriteerd geraakt door deze wildwest-verhalen die door Inwonersbelangen en LijstvanderDoes in de verkiezingsstrijd worden gebruikt”, aldus berichtgeving op RPL-FM. “Wethouder windt zich op over de onjuiste berichtgeving van de laatste tijd. We gaan geen investeringen doen van bedragen rond de 25 miljoen euro.” Zo stond het in de Woerdense Courant van 26 februari jongstleden.

Inwonersbelangen is fel tegen de plannen van het college en communiceert hier transparant over. Het college heeft een voorstel gedaan aan de raad om verschillende plannen voor een stadhuis te laten doorrekenen. Dit noemt het college de businesscase. In de gemeenteraad hebben helaas bijna alle partijen hiermee ingestemd. Hierin is ook sprake van nieuwbouw voor € 23,4 miljoen. Het bedrag waar Inwonersbelangen met de inwoners over communiceert.

Vervolgens staat er letterlijk in de businesscase:

“Het college heeft de voorkeur voor het splitsen van front en back office bij voorkeur in de huurvariant of nieuwbouw op een gemeentelijke kavel. Daarbij wordt de frontoffice in de binnenstad van Woerden gehuisvest en de backoffice op een bedrijventerrein. Samengevat spreekt het college de voorkeur uit voor:

  • Frontoffice in de binnenstad: goede zicht- en bereikbaarheid;
  • Backoffice op een bedrijventerrein: biedt mogelijkheden om samen met maatschappelijke partners voorzieningen te delen;
  • Huur omdat huisvesting niet onze kerntaak is en wij dan flexibeler zijn bij het huisvesten van onze organisatie;
  • Nieuwbouw op gemeentelijke kavel zodat werk met werk gemaakt kan worden.

De bijzondere aspecten zijn:

1. BTW bij huren. Bij huren gaat eventuele waarde creatie / restwaarde niet naar de gemeente. Ad. 2.3. Bij de huurvarianten dient nog nader onderzoek plaats te vinden naar de BTW aspecten. Dit zou kunnen leiden tot hoger investeringsbedragen cq.

2. De verwervingskosten van een perceel, in geval van nieuwbouw op een andere locatie, zijn niet meegenomen, deze moeten dan gefinancierd worden uit de grondopbrengsten van het achter te laten terrein. Als restwaarde, is bij elk scenario, de geïndexeerde grondwaarde meegenomen. Om de varianten vergelijkbaar te houden is ook geen rekening gehouden met eventuele verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en tijdelijk inrichting.”

Samenvattend willen burgemeester en wethouders een nieuw stadhuis. Ze zijn bereid om daar €23,4 miljoen financiering voor te vinden. Daarbovenop erkennen ze nog de nodige onzekerheden en risico’s waardoor het bedrag nog hoger kan uitkomen.

De verschillen tussen kopen, huren of financieren

Het college communiceert de afgelopen tijd met verschillende grootheden. Dan weer €23,4 miljoen, maximaal €1,3 miljoen per jaar of maximaal 7000 m2 (en andere miljoenen en vierkante meters zijn ook genoemd). Dit komt de communicatie niet ten goede.

Hoe zit dit nou?

Een voorbeeld van alledag als je een woning zoekt. Er zijn dan een paar gebruikelijke mogelijkheden hoe je dit betaalt: (1) je huurt, (2) je hebt het geld en je betaalt het contant of (3) je financiert het met bijvoorbeeld een hypotheek. In de laatste twee gevallen word je eigenaar en moet je in de toekomst rekening houden met onderhoudskosten. Bij huur ben je vaak meer kwijt omdat de huisbaas het onderhoud betaalt en ook het risico van leegstand draagt. Er kan nog van alles bijgehaald worden, maar dit is het in de basis.

Voor een nieuw stadhuis geldt, aldus de businesscase van het college:

1. Kopen voor circa 23,4 miljoen

2. Financieren voor circa 23,4 miljoen

3. Huren voor circa 1,3 miljoen per jaar

In deze tijd moet iedereen de tering naar de nering zetten, ook het college van Woerden

Inwonersbelangen erkent dat er het één en ander aan het huidige gebouw gedaan moet worden. Alleen is een nieuw pand in deze economische tijd niet aan de orde. Iedereen die een huis heeft waarvan het dak lekt weet dat je daarom niet naar een nieuw huis gaat kijken. Je plakt het dak. Zo is het ook met het huidige stadhuis. Zorg dat het aan de minimale eisen voldoet. In de businesscase worden hier verschillende bedragen voor genoemd, tot ruim €10 miljoen. Hier zitten onderdelen in die niet noodzakelijk zijn om aan de minimale eisen te voldoen. Gebruikersgemak en uitstraling zijn geen onderdelen van minimale eisen, vindt Inwonersbelangen.

Bestuurders die weten wat er op dit moment leeft onder de inwoners zorgen ervoor dat de tering naar de nering gezet wordt. Daarom wil Inwonersbelangen een slagvaardig college in Woerden. Dat aan de slag gaat om de huisvestingskosten per jaar te verlagen naar 800.000 euro per jaar. De totale financiering voor het opknappen van het stadhuis wordt zo verlaagd tot 5 miljoen euro, in plaats van 23,4 miljoen euro. Zo komen er middelen vrij voor andere zaken die echt van belang zijn voor de inwoners. Indien aantrekkelijk kan ook sale en leaseback worden overwogen.

Het gedoe rond het stadhuis is een zaak van de inwoners

Er wordt van alles rondgebazuind over de plannen van het stadhuis. Inwonersbelangen hoopt een duidelijk beeld van de plannen van het college geschetst te hebben. En ook wat Inwonersbelangen van deze plannen vindt. Met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart is er de uitgelezen mogelijkheid voor de inwoners om hun mening te geven over deze plannen. Twee politieke partijen zijn vanaf het begin al tegen een nieuw stadhuis. Inwonersbelangen communiceert dit luid en duidelijk. De tering moet naar de nering gezet worden. Hierdoor komen er ook veel vierkante meters vrij. Daar kan van alles mee gedaan worden voor de inwoners:

  • Nogal wat burgerinitiatieven, verenigingen en stichtingen hebben geen onderkomen
  • Concordia is niet meer beschikbaar
  • Een grote ruimte voor samenkomsten (scholen, ontvangsten e.d.) wordt gemist
  • Het is goed ruimte te hebben die beschikbaar is voor wat zich maar voordoet.
  • Ook afstoten van een vleugel is denkbaar

Wat betreft de front-office en back-office vindt Inwonersbelangen de plannen van het college onzinnig. Allereerst zou er een front-office moeten komen in de binnenstad. Dit wordt dan de plek waar alle inwoners van Woerden moeten komen voor bijvoorbeeld het rijbewijs of paspoort. Dit is geen optie voor Inwonersbelangen. Deze locatie is alles behalve optimaal te bereiken voor de meerderheid van de inwoners uit de gehele gemeente Woerden. Inwonersbelangen wil loketten in alle dorpen, wijken en kernen van de gemeente. Een bestuurder van Woerden weet dat als je in Harmelen of Zegveld woont je minimaal 3 uur aan het reizen bent als je op de bus aangewezen bent. Een werkdag dus als je een nieuw paspoort nodig hebt. Immers eerst bestellen en een week later kun je hem pas ophalen. Deze loketten kunnen mooi gecombineerd worden met een buurthuis, bibliotheek of de postagentschappen. De openingstijden kunnen in overleg met de platforms bepaald worden.

Samenvattend: Zet de tering naar de nering. Knap het stadhuis op zodat het aan de minimale eisen voldoet. Breng de kosten slagvaardig terug naar 800.000 euro per jaar. Hiermee komen financiën beschikbaar voor de noodzakelijke zaken van de inwoners. De vele vierkante meters die er teveel zijn kunnen heel goed gebruikt worden voor de Woerdenaren. Tot slot: open gemeenteloketten in de dorpen, wijk en kernen.

Al het gedoe rond het stadhuis is een zaak van de inwoners.

Laat uw stem horen!