olie en gasboringen woerden

Olie en gasboringen Woerden?

olie en gasboringen woerden Olie en gasboringen Woerden? Komt er gas en oliewinning onder Molenvliet? Dat is de vraag die veel inwoners in Woerden bezighoudt. Wat Inwonersbelangen betreft niet. Dit is ook het algemene standpunt van de gemeenteraad. De bodemdaling wordt gering ingeschat. De risico’s op aardbevingen zouden te verwaarlozen zijn. Voor ons geldt dat risico’s, hoe klein dan ook, in dichtbevolkte gebieden onacceptabel zijn. De experts zullen er maar naast gezeten hebben. In één klap is 20% van de Woerdenaren getroffen. Ze worden geconfronteerd met waardedalingen van woningen en andere zorgen die je de hele dag bezighoudt.

Het gemeentebestuur (College en alle partijen in de gemeenteraad) volgt de ontwikkelingen op de voet. Afgelopen week is er een brief gestuurd naar informateur Schippers. Deze brief is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt opgeroepen om onder Woerden geen winning van olie of gas toe te laten.

In dit bericht geven wij aan wat de stand van zaken is. Wanneer en hoe inwoners in actie kunnen komen. En wat het gemeentebestuur doet.

Olie en gasboringen Woerden?

Wanneer mag er begonnen worden met de olie en gasboringen? Vermillion (Canadees bedrijf) heeft na 2009 alle vergunning overgenomen van Northern Petroleum. Northern Petroleum vond het economisch niet haalbaar om over te gaan tot winning (productie). Vermillion denkt dat ze het wel rendabel kunnen maken met andere productiemethoden. De minster van Economische Zaken (EZ) heeft aangegeven dat er hierdoor een nieuwe situatie is ontstaan. Daarom zal Vermilion de volgende stukken moeten indienen voordat ze de productie kan starten:

 • Boorplan
 • Barmm-melding
 • Meetplan

Ook zullen de volgende vergunningen moeten worden aangevraagd:

 • Oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu)
 • Handelen in strijd met ruimtelijke ordening (indien bestemmingsplan moet worden aangepast)
 • Bouwen (bijvoorbeeld bij het plaatsen van een productie-installatie; de boorkelder is al gebouwd bij de proefboring)
 • Eventueel het aanleggen van infrastructurele werken (uitweg, kappen van bomen etc.)

Welke vergunningen verder aangevraagd moeten worden is afhankelijk van de specificaties van het winningsproject. Bij een winning boven de 500.000 m3 per dag moet een milieueffectrapportage opgesteld worden.

Kortom Vermilion kan op dit moment niet starten met de winning van olie of gas onder Molenvliet.

olie en gasboringen Molenvliet

Inwoners en gemeente worden betrokken

De Minister van EZ heeft ook aangeven dat de inwoners en de gemeente worden betrokken: “Zoals aangegeven in de kabinetsreactie op het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ zal ik ook bij wijzigingen van het winningsplan vanaf nu de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgen, zodat de bewoners de mogelijkheid hebben hun zienswijzen in te dienen.”

De gemeenteraad van Woerden is bijzonder actief geweest en zal de belangen van de inwoners blijven vertegenwoordigen:

 • Het heeft een motie tegen olie- en gaswinning raadsbreed aangenomen
 • Door het College van burgemeester en wethouders is de Minster van Economische zaken gevraagd de vergunning in te trekken
 • In de Tweede Kamer is er een debat geweest over olie en gasboringen van kleine velden. Het gaat om onder andere boringen op Terschelling, Woerden en bij Assen
 • Voor de inwoners zijn er meerdere bijeenkomsten geweest
 • Oudewater en Bodengraven-Reeuwijk trekken samen met Woerden op

 

Wanneer actie nodig?

Inwonersbelangen

Allereerst wordt er continu aandacht gevraagd tegen de olie en gasboringen Woerden. Zo is er de brief gestuurd naar informateur Schippers. Deze brief is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister van EZ heeft aangegeven: “In de exploratieput Papekop-1 is olie en gas aangetroffen. NAM heeft indertijd om verschillende redenen geconcludeerd dat de winning niet economisch was. Vermilion is nu in de fase van herevaluatie. Het is mij nog niet bekend of en zo ja wanneer Vermilion een nieuwe proefboring wil zetten. Voor een proefboring is geen nieuw goedgekeurd winningsplan nodig, zolang er geen feitelijke winning plaatsvindt.” Om te kunnen starten met de produktie moet Vermillion ook een risicoanalyse opstellen. Deze maakt onder andere inzichtelijk of er een kans op een aardbeving is. Wat de kracht daarvan zal zijn wat dit voor de veiligheid betekent.

Als Vermilion een gewijzigd winningsplan indient bij de Minister zal hij ook advies vragen bij de provincie en de gemeente. “Ik zal de adviezen van gemeente en provincie betrekken in mijn definitieve besluit en indien nodig op basis van deze adviezen extra voorwaarden opnemen in mijn definitieve besluit”, aldus de Minister. Als het winningsplan aan de gemeente voorgelegd wordt zullen we ook de inwoners informeren. Vanuit de gemeente kan ondersteuning komen voor de zienswijzes die inwoners zelf kunnen sturen. De gemeente kan haar advies geven aan de Minister. De politieke partijen kunnen samen met de inwoners actie voeren. Bijvoorbeeld door het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen in de vorm van een petitie.

Samen kunnen we een vuist maken om olie en gasboringen onder Molenvliet te voorkomen.

 

Informatiebronnen olie en gasboringen Woerden

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden:

 • De gemeente heeft een aparte informatiepagina. Hierin is ook de brief van de Minister van EZ en zijn toezeggingen te vinden
 • Standpunt Onderzoeksraad Voor Veiligheid over olie en gaswinning
 • Brief aan informateur Schippers en woordvoerders
 • Kaart olie en gasveld Woerden (waar het olieveld ligt)