Partij organisatie

Doelstelling Inwonersbelangen

Inwonersbelangen wil de invloed op en de zeggenschap over hun eigen leefomstandigheden voor de inwoners van Woerden en het verkleinen van de onmacht van diezelfde inwoners over het functioneren, in de meest brede zin, van het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat inclusief decentrale overheden voor zover en indien deze de leefomstandigheden van Woerdenaren beïnvloeden.

standpunten3

Inwonersbelangen streeft dit doel na met alle en geëigende middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:

  • het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven die het belang van inwoners van de gemeente Woerden dienen, tot doel hebben;
  • het bevorderen van informatie uitwisseling en het vergroten van kennis bij de inwoners van de gemeente Woerden en Woerdense overheden waar het de belangen van de inwoners betreft;
  • het vanuit Inwonersbelangen uitoefenen van publieke functies in de gemeente Woerden, waaronder raadslid en wethouder

De algemene ledenvergadering

De leden van Inwonersbelangen bepalen wie hen vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Ook alle andere functies, zoals de leden van bestuur of commissies worden door leden bepaald. De inhoudelijke koers en het verkiezingsprogramma worden door de leden bepaald. Mocht Inwonersbelangen tot een coalitie toetreden dan wordt dit ter stemming voorgelegd aan de leden. Over het algemeen geldt dat bij meerderheid van stemmen in de algemene leden vergaderingen (ALV) door de leden besloten wordt.

De fractie

De leden bepalen wie hen vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Tezamen vormen zij de fractie en nemen names Inwonersbelangen standpunten in de gemeenteraad in.

doelstelling4

Commissie Leden & Organisatie

Deze commissie heeft tot taak om alles wat te maken heeft met mensen, ledenbeleid, werving en selectie kandidaten voor Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders, werving en selectie van kandidaten voor bestuurs- en commissiefuncties te organiseren. Zo ook het organiseren van verkiezingen voor deze functies.

Commissie PR & Campagne

Zij organiseert de interne en externe communicatie. En ontwikkelt en doet voorstellen voor verkiezingscampagnes.

Commissie Programma & Beleid

Deze commissie heeft tot taak het ontwikkelen van en het doen van voorstellen voor het verenigingsbeleid en het verkiezingsprogramma.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Bestuurslid Leden en Organisatie
  • Bestuurslid Public Relations/Campagne.
  • Bestuurslid Programma en Beleid

De drie (3) laatstgenoemde bestuursleden zitten een commissie voor welke bestaat uit drie(3) leden: het betreffende bestuurslid, een uit de fractie (inclusief fractieassistenten) aan te stellen lid en een door de ALV te benoemen lid.

Overige commissies

Binnen Inwonersbelangen zijn nog diverse andere commissies. Zo is er bijvoorbeeld de kascommissie die jaarlijks de boekhouding controleert. En is er een geschillencommissie.

ANBI-gegevens

Verplichte gegevens, die niet elders op deze site te vinden zijn
De naam: Vereniging Inwonersbelangen
RSIN: 815516599
Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen gegeven