Untitled

26 januari 2014

A12kleinOnlangs zijn de geluidsschermen langs de A12 weer in de actualiteit gebracht. Voor de “nieuwe wijk” Veldhuizen bij (De Meern) worden geluidsnormen overschreden. Inwonersbelangen vindt dat de benodigde geluidswal wel moet komen, maar dan haaks op de bestaande en op eigen grond van Utrecht.

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen haar onderzoek van 2005 inclusief de eigen meting weer onder de loep genomen.

Het onderzoek van Inwonersbelangen gaf destijds aan dat er voornamelijk geluidshinder ondervonden werd van de A12 (zie bijgevoegde uitkomsten en metingen van de Provincie). Het gaat dan om Molenvliet en Harmelen. Het beeld van een paar jaar geleden is onveranderd. Er wordt nog steeds geluidshinder ondervonden leren de gesprekken die we voeren.

Inwonersbelangen heeft actie ondernomen tegen de geluidsoverlast van de A12. Zo heeft ze inspraak gedaan bij de plannen van de Rijksoverheid voor de verbreding van de A12. De A12 is ondertussen verbreed en is voorzien van stiller asfalt. Inwonersbelangen volgt de ontwikkelingen van de wetgeving op het gebied van geluidhinder op de voet. Alles is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De kern van deze wet is dat bestaande bouw meer geluidshinder mogen ondervinden dan nieuw bouw. Daarom wordt voor de nieuwe wijk Veldhuizen alles uit de kast wordt gehaald om de geluidhinder van de A12 te beperken. Voor Molenwijk en Harmelen niet. Ook de technische ontwikkelingen worden gevolgd. Zo is er een doorbraak aanstaande over fluisterstil asfalt.

Bij de vaststelling van de vernieuwde Wet milieubeheer in 2012 is de kans misgelopen om de ongelijkheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw ongedaan te maken. Deze kans hebben de landelijke partijen in de Tweede kamer laten lopen. Dit betekent dat Woerden geluidsmaatregelen tegen de overlast van A12 zelf moet betalen. De kosten zijn hoog en het gaat om vele miljoenen. De meeste politieke partijen stoppen dit liever in een nieuw stadhuis. Inwonersbelangen legt de inwoners andere prioriteiten voor. Bijvoorbeeld leefbaarheid, werk, inkomen en behoud van voorzieningen.

Samenvatting Wet geluidhinder die in 2012 is overgegaan in Wet Milieubeheer

De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en industrie zijn sinds het eind van de jaren zeventig vastgelegd in de Wet geluidhinder. Doel van de Wet geluidhinder is het voorkomen danwel beperken van geluidhinder.

De Wet geluidhinder is geldig voor alle wegen (en spoorwegen) die niet op de geluidplafondkaart staan. Dit zijn met name de lokale wegen. Het geluid van rijkswegen en spoorwegen valt sinds 1 juli 2012 onder de Wet milieubeheer.

Volgens de Wet geluidhinder wordt geluid getoetst op het moment dat er een nieuwe weg wordt aangelegd, er een reconstructie aan een weg is of als er nieuwbouw is. Het geluid wordt niet gehandhaafd als het toeneemt vanwege de groei van het verkeer.

De uitkomsten van het onderzoek van Inwonersbelangen die ongewijzigd zijn gebleven in 2013/2014