Nieuw stadhuis Woerden: Inwonersbelangen neemt niet deel aan besloten vergadering

Nieuw stadhuis Woerden: Informatiebijeenkomst 10 september 2015; besloten gedeelte

Verklaring absentie Inwonersbelangen

11 september 2015

geheimVanavond aan de orde: herhuisvesting van het stadhuis. Waar er in juni nog een andere wind waaide kiest het college nu voor renovatie. Wij zijn daar blij mee. We hadden dit, op grond van de juni-bijeenkomst niet verwacht. Er ligt een raadsvoorstel voor. We gaan geïnformeerd worden en we worden geacht snel tot een besluit te komen. Er ligt druk op. Voortvarendheid is prima. Maar, let in de voorhoede wel op of de troepen nog volgen kunnen. Welnu, daar ligt voor ons een punt. In juni is er een griffiememo uitgegaan: 8 september aanbieden van het voorstel aan de raad. Dat is gelukt. Niet dat dat RV ons veel duidelijkheid verschaft; wel dat er niets meer te kiezen valt. Daar zijn we in dit geval redelijk gelukkig mee.

Deze informatiebijeenkomst moet ons duidelijkheid verschaffen over de inhoud van het voorstel en over de financiële consequenties; inclusief hoe het college zich de financiering voorstelt. Het eerste gedeelte openbaar, het tweede in beslotenheid. Welnu dat gaat ons wat te snel, wat te voortvarend en wat te ver. Laat ons eerst eens bekomen van de move die het college gemaakt heeft en de tijd nemen om de plannen op ons in te laten werken alvorens met onze vragen te komen. Zijn er vragen vanuit de raad en onderdelen van de informatie die te delicaat zijn voor de openbaarheid, laten we dan op basis daarvan de agenda bepalen van een besloten bijeenkomst. Dat ligt ook in de lijn van de griffiememo. De desgewenste extra vragenronde. De fracties hebben dan de ruimte en de tijd om zich goed voor te bereiden.

De besloten bijeenkomst waarbij het college ons geheimhouding oplegt. Zoals gezegd, laat ons eerst globaal doorspreken waar het om gaat. Ook de financiële kant. U zult ons niet horen wanner het college op onderdelen zegt: “sorry, dat behandelen we liever in een besloten bijeenkomst.” Daarmee is dan helder wat wel en wat niet publieke informatie is. Nu wordt alles wat er tijdens de tweede presentatie besproken wordt geheim verklaart. Dat gaat ons te ver. Het kan niet zo zijn dat alles uit de financiële presentatie het stempel geheim nodig heeft. Immers, het gaat om een belangrijke publieke zaak waar veel publiek geld mee gemoeid is. Daar past terughoudendheid m.b.t. het opleggen van geheimhouding. Het is van belang externe deskundigen en de achterban te kunnen raadplegen om tot een zorgvuldige beoordeling te kunnen komen. Die mogelijkheid wordt de raad door de geheimhoudingsplicht ontnomen. Daar maken wij ernstig bezwaar tegen.

De keus die ons gelaten wordt.

  1. Geïnformeerd worden en 100% geheimhouding accepteren. Dat vinden wij onredelijk.
  2. Wel geïnformeerd worden maar de opgelegde geheimhouding niet accepteren; met alle consequenties van dien. Dat willen wij u (het college) en ons niet aandoen.
  3. Niet deelnemen aan de bijeenkomst en verstoken blijven van essentiële informatie. De enige optie die ons rest is niet deelnemen.

Wel ontvangen wij graag een verslag van de bijeenkomst met daarin aangegeven wat als geheim wordt aangemerkt en wat niet.