statushouders

Open brief statushouders en opvangcentrum

Statushouders en vluchtelingen in Woerden

statushoudersIn maart heeft het college van Woerden haar plannen voor de huisvesting van statushouders en de wens om een vluchtelingenopvangcentrum in Woerden te vestigen, bekend gemaakt. De wijze waarop zij dat deed verdiende geen schoonheidsprijs. Uit het niets werden plannen wereldkundig gemaakt. Inwoners en raad voelden zich volkomen overvallen. Raadsleden konden vragen niet beantwoorden omdat de pers eerder was geïnformeerd dan de raad. Niet de wijze waarop het behoort te gaan. De gemeenteraad heeft dit duidelijk aan de burgemeester kenbaar gemaakt.

De raad heeft ondertussen al de eerste inhoudelijke bespreking gevoerd over dit onderwerp. Ook dat komt niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs. In de normale, democratische, gang van zaken krijgen allereerst de inwoners de gelegenheid om middels inspraak hun mening te geven. Dat was op dit onderwerp niet het geval. Daarmee werd een belangrijke stap overgeslagen. Inwonersbelangen heeft zich sterk gemaakt om ook op dit onderwerp de gemeente het juiste democratische pad te laten volgen: inwoners de gelegenheid bieden om middels inspreken te laten horen wat zij ervan vinden. Dat gaat in mei gebeuren. Een goede zaak, want, het gaat over een onderwerp waar veel inwoners uiteenlopende meningen over hebben.

De gemeente heeft de wettelijke taak 400 statushouders huisvesting te bieden. Statushouders zijn asielzoekers waarvan de aanvraag om in Nederland te mogen blijven gehonoreerd is. Daarvoor moet de gemeente woonruimte realiseren.
Daarnaast wil het college het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) het aanbod doen om een opvangcentrum voor asielzoekers te realiseren in Woerden. Het gaat daarbij om mensen voor wie de aanvraag om in Nederland te mogen blijven nog in behandeling is.
Omdat het COA als eis stelt dat een AZC (Asielzoekerscentrum) ingericht moet zijn op minimaal 300 à 400 personen wil het college een AZC realiseren dat aan die wens voldoet.
Het debat over statushouders en vluchtelingenopvang is niet eenvoudig. Als je op dit onderwerp kritisch bent wordt je al snel in een hoek gedrukt. Dat gebeurt ook wanneer je voor maximale opvang bent. Inwonersbelangen wil duidelijk zijn in haar standpunten. Vandaar deze open brief. Allereerst zijn er vluchtelingen die huis en haard verlaten hebben omdat het er niet meer veilig is. Na een lange en zware reis zijn zij, op zoek naar een veilige haven, in Nederland terecht gekomen. Nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden zij als statushouders verspreid in heel Nederland gehuisvest. Ook in de gemeente Woerden.

Onder de vluchtelingen zijn ook veel mensen die economische vluchteling genoemd mogen worden. Op zich genomen is de situatie in hun land voor hen niet bedreigend maar zij zijn op zoek naar een beter leven. Economische vluchtelingen hebben weinig kans op een verblijfsvergunning. Alle vluchtelingen, ook de economische komen eerst in een vluchtelingenopvangcentrum. “Echte” vluchtelingen krijgen meestal “snel” een verblijfsvergunning. Voor andere vluchtelingen duurt het vaak langer alvorens er een besluit genomen wordt, zeker als je daarbij optelt de bezwaarmogelijkheid en de beroepsmogelijkheid bij de rechter. Er zijn vluchtelingen die jaren verblijven in een vluchtelingenopvangcentrum.

Wat leeft er onder inwoners over dit onderwerp? Inwonersbelangen is van mening dat hetgeen er leeft onder de inwoners politiek vertaald moet worden. Teveel zien we dat partijideologieën de boventoon voeren. Ingenomen partijstandpunten bepalen het debat. Dat geeft de inwoners het gevoel dat het er niet toe doet wat zij ervan vinden. Er wordt voor hen besloten.
“Eenmaal in de 4 jaar mag je naar de stembus en daarna maken ze zelf weer uit wat ze doen”.
Maar, wie vertegenwoordigt hen die zich zorgen maken over de omvang van de statushouders en vluchtelingen en de consequenties ervan?

  • 800 mensen uit een totaal andere cultuur (en dan nemen we daarin nog niet de gezinshereniging mee) integreren grijpt in in alle facetten van de samenleving en daarmee ook in de lokale.
  • Huisvesting, onderwijs, zorg, werk en inkomen, veiligheidsgevoel en bestemmingsplannen.
  • Lopen de wachttijden op voor een huurhuis?
  • Hoe wordt de kwaliteit op school behouden als er vanuit de leraren extra aandacht moet naar nieuwe leerlingen die met een achterstand beginnen?
  • Waar wordt een AZC gerealiseerd? Barwoutswaarder, Haanwijk?

Allemaal vragen vanuit de inwoners.

De afgelopen jaren heeft het college van Woerden niet echt uitgeblonken in het goed en efficiënt uitvoeren van zaken. Een paar voorbeelden: het hondenbeleid, de bomen in Snel & Polanen, het verdwijnen van afvalcontainers en het beheer van de openbare ruimte.
Waarom zou het college dan wel het integreren van statushouders en daarnaast nog een AZC  goed kunnen organiseren? Vervolgens moeten we nog grote vraagtekens plaatsen bij het aantal 400. De provincie Utrecht heeft als taak voor 2500 vluchtelingenopvang te organiseren. Waarom wil het college van Woerden er dan 400 voor haar rekening nemen? Dit zijn scheve verhoudingen.
Tot slot is het de vraag wat het aantal is dat Woerden aan nieuwe en tijdelijke inwoners aan kan.

Vanuit de opgave waarvoor Woerden staat, de keuzes die gemaakt kunnen worden en zorgen die leven onder de inwoners komt Inwonersbelangen tot de volgende standpunten:

  1. De statushouders (400, inclusief eventuele gezinshereniging) zijn een gegeven en hiervoor zetten we ons zo goed mogelijk in;
  2. Meer doen, in de vorm van een vluchtelingenopvanglocatie voor 400 personen, is te veel voor Woerden;
  3. Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de inwoners van Woerden.