Windmolens

Temporiseren voorbereidende werkzaamheden windmolens

Op dit moment is het onduidelijk wat een veilige afstand is van windmolens tot woningen. De Raad van State bepaalde eind juni 2021 dat eisen over bijvoorbeeld geluid, veiligheid en slagschaduw niet meer op nationale normen mogen worden gebaseerd, maar aan Europees recht moeten voldoen. En begin juli 2021 heeft de Tweede Kamer met 133 stemmen de motie aangenomen dat er onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land moet worden gedaan.

 

Meerderheid gemeenteraad Woerden voor windmolens

Onlangs heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Woerden een voorstel aangenomen om windmolens dichtbij woningen te plaatsen. Op 500 meter afstand van woningen in Reijerscop en op 500 meter afstand van Molenvliet (ook wel Barwoutswaarder genoemd). Dit is voor de wethouder reden om alle benodigde activiteiten te ondernemen om de windmolens te plaatsen. Dit vraagt de nodige inzet van ambtenaren en hier worden externen voor ingehuurd.

De uitspraak van de Raad van State en de aangenomen motie in de Tweede Kamer over windmolens maken het onzeker of er wel een wettelijke basis zal zijn als de windmolens daadwerkelijk geplaatst worden. Maakt de nieuwe wettelijke afstand plaatsing van windmolens wel mogelijk in Reijerscop en Molenvliet?

Stroomnet Utrecht is vol

Nu komt het bericht van Tennet dat het stroomnet Utrecht vol is. Er is in provincie Utrecht geen plek voor windmolens. Tennet wil onder andere door middel van ‘slimme transformatoren’ duurzame elektriciteit beter sturen en verdelen. Naast benodigde dikkere kabels. Dit is een operatie die jaren gaat duren.

Inwonersbelangen tegen windmolens bij woningen

Voor de duidelijkheid: Inwonersbelangen is tegen plaatsing van windmolens binnen een afstand van 10 maal de tiphoogte bij woningen, vanwege risico’s voor de volksgezond. Er zijn goede alternatieven zoals zonneweides.

Verzoek om voorbereidende werkzaamheden te staken

Inwonersbelangen heeft het verzoek om de voorbereidende werkzaamheden te staken. Of op zijn minst te temporiseren. Daarom heeft het de volgende vragen gesteld aan de college:

  1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van netbeheerder Tennet dat het stroomnet Utrecht vol is? En dat er geen plek is voor windparken?

  2. Heeft het college duidelijkheid wat dit betekent voor de voorgenomen plaatsing van wind- molens op Reijerscop en bij Molenvliet en over wanneer het stroomnet aangepast is om stroom te kunnen afnemen van windmolens en zonneweides?

  3. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat als de vertraging op zijn minst enkele jaren duurt, de voorbereidende activiteiten op dit moment dan weinig zin hebben? Dat staken of temporiseren nuttig is? Mede gezien de te besparen kosten op inhuur en aanwenden van ambtelijke capaciteit op andere belangrijke thema’s.