Terugblik gemeenteraad 12 oktober

Terugblik gemeenteraad 12 oktober

Windmolens

Afgelopen donderdag was er de maandelijkse gemeenteraad. Het hoofdonderwerp was windmolens in Harmelen. Ook is er gesproken en besloten over de Bastions Torenwal en Hogewal, goede bereikbare zorg in Woerden en het vlottrekken van de woningbouw in Harmelen. Verder is Theo Nieuwendijk voor onze fractie Inwonersbelangen geïnstalleerd als commissielid. Hiermee is onze fractie weer op sterkte. Hieronder de uitgebreide terugblik gemeenteraad 12 oktober.

Gebiedsproces windenergie Reijerscop

De gemeente heeft de intentie om de polder Reijerscop open te stellen voor windenergie als dat mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving. Daarom start de gemeente met een gebiedsproces in deze polder. Het doel van het gebiedsproces is om onder andere in kaart te brengen of het mogelijk is, wat de bezwaren van de omwonenden zijn en hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Hiervoor is een startnotitie opgesteld en daarover moest de gemeenteraad een besluit nemen.

Zorgvuldigheid belangrijk voor acceptatie uitkomsten

De startnotitie heeft de nodige stof doen opwaaien. Inwoners werden in de zomervakantie benaderd om mee te werken aan de startnotitie. Ze kregen maar een paar dagen de tijd om te reageren. Dus enige inbreng van waarde heeft er niet plaatsgevonden. Daarnaast rammelt het van de onjuiste uitgangspunten. De oppositie partijen kwamen dan ook met ruim 10 voorstellen om de startnotitie te verbeteren. Voorstellen die het gebiedsproces zorgvuldiger maken. Dit is van belang omdat als het proces onzorgvuldig verloopt, de uitkomsten altijd ter discussie kunnen staan. Er zal daardoor nooit een goede algemene acceptatie zijn.

Helaas haalde geen van de verbeter voorstellen een meerderheid. Er was een duidelijke scheiding. Met 16 voor en 14 tegen werd met de minst mogelijke meerderheid de startnotitie aangenomen. Dit is al een teken aan de wand. Lijst van der Does gaf aan geen vertrouwen te hebben dat het college de juiste afweging maakt met betrekking tot de gezondheid van de omwonenden. Ondanks blijven ze coalitie en het college volledige steunen.

Terugblik gemeenteraad 12 oktober
In de winter zijn de natuurwaarden van het bastion goed zichtbaar

Bastions Torenwal en Hogewal

Er is het nodige te doen geweest over de vestigingswerk bastions Torenwal en Hogewal. De beschoeiing moet volgens het college vernieuwd worden. Hiermee moet ook voorkomen worden dat het vestigingswerk kan verzakken, ondanks de zeer kleine, bijna uit te sluiten, risico hierop. Alle huidige bomen en beplanting op genoemde bastions hebben door de jaren heen een biotoop gevormd, met bijzondere natuurwaarden, waar watervogels, beschermde vleermuizen en andere dieren een schuil-, voedsel – en broedplaats vinden. Hiervoor zouden er ook nodige bomen en ander groen moeten verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook een bijzondere planten -en dierenwereld binnen de stadmuren van Woerden.

Om te voorkomen dat dit zou gebeuren hebben een aantal partijen inclusief Inwonersbelangen, een voorstel opgesteld die deze planten -en dierenwereld beschermd. Dat deze niet aangetast wordt als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad.

Goede bereikbare zorg in Woerden

Goede bereikbare zorg in Woerden is een groot probleem sinds de overname van het Hofpoort ziekenhuis door het Antonius ziekenhuis. De inwoners willen dat er buiten kantooruren en in de weekenden goede bereikbare zorg is. Deze is er niet. Of het nou om eenvoudige huisartsbezoek gaat of om medicijnen. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat dit meegenomen moet worden in de bouwplannen voor Nieuw- Middelland.

Tot op heden is hier niets over zichtbaar. Wel worden er proefballonnen opgelaten door Antonius of de huisartsen. Zoals mobiele huisartsen of videobellen.

Inwonersbelangen wil hier concreet over geïnformeerd worden. Daarom dat we het voorstel deden om aan het college te vragen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 een bijeenkomst hierover te organiseren. Het voorstel is met overgrote meerderheid aangenomen.

Vlottrekken woningbouw Harmelen

Wij hebben een voorstel ingediend om de plannen voor het Hof van Harmelen vlot te trekken. Op dit moment hebben belanghebbende bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen deze woningbouw in Harmelen. Om onduidelijke redenen wil de gemeente eilandjes in de sloot aanleggen en aan een aantal eigenaren “verkopen”. Tijdens de behandeling bij de Raad van State kon de gemeente niet onderbouwen waarom de eilandjes er moeten komen. In een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat er te weinig onderbouwing voor de eilandjes is. Het voorstel van ons hield in om de voorlopige uitspraak te accepteren. Om nu snel te kunnen beginnen met de bouw. Helaas is ons voorstel niet aangenomen. En gaat de bouw weer niet van start.

Debat over organisatie-investeringen

De gemeentelijke organisatie is op dit moment zwaar onder bemenst. Daarvoor is er een werkgroep, op initiatief van Inwonersbelangen, vanuit de gemeenteraad in het leven geroepen. Deze heeft het afgelopen jaar meegedacht over oplossingen. Het is een werkgroep waarvan uitkomsten in de gemeenteraad voorgelegd moeten worden ter besluitvorming. Om te voorkomen dat het college deze werkgroep als besluitvormend gaat zien lag hiervoor een voorstel. Deze is aangenomen met grote meerderheid.

Kijk hier de hele raadsvergadering terug van deze terugblik gemeenteraad 12 oktober.