Ernstige hinder windturbines

Terugblik gemeenteraad 26 januari 2023

Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is verkiezingsverraad!

Vorige week donderdag was de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Er stonden 2 onderwerpen op de agenda. Het eerste betrof een onderzoek naar de zwembaden. Het tweede onderwerp was het besluit om in Harmelen, Reijerscop, windmolens te plaatsen. De gemeenteraad heeft besloten dat er onderzoek komt waarbij H2O in Harmelen open blijft en het Batensteinbad vervangen wordt. Het voorstel voor de windmolens in Reijerscop/Harmelen kreeg een meerderheid van alle landelijke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Lijst van der Does stemde weliswaar tegen, maar blijft in de coalitie. Hiermee zeggen ze in woorden nee tegen de windmolens, maar in daden werken ze volop mee aan het plaatsen ervan. De bewoners aan de Reijerscop waren duidelijk over Lijst van der Does en het CDA: Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is verkiezingsverraad! Lees hier het artikel in het AD.

Zwembaden

Het college stelde voor om een onderzoek te doen naar de 2 zwembaden in Woerden. Het gaat om H2O in Harmelen en Batenstein in Woerden. In het onderzoek werden voor beide zwembaden scenario’s  gevraagd voor de sluiting en sloop. Dit ging de gemeenteraad te ver. H2O is technisch nog zeer bij de tijd. En heeft een goede exploitatie. Tevens is het betaald uit de reserves van de toenmalige gemeente Harmelen. De gemeenteraad heeft de opdracht daarom aangepast. De opdracht voor het onderzoek wordt nu dat het uitgangspunt is dat H2O blijft en er voor Batenstein vervanging komt.

Windmolens Reijerscop in Harmelen

Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten dat Reijerscop de voorkeurlocatie wordt van gemeente Woerden voor het plaatsen van hoge windmolens. Deze 270 meter hoge turbines gaan overlast veroorzaken. Door deze overlast worden mensen en kinderen ziek. Het gaat onder andere om slaapverstoring, stress, concentratieproblemen en hart- en vaatziektes.

Het grote negeren

Voorafgaand aan de besluitvorming is er de afgelopen jaren van alles misgegaan. Allereerst is er een eerder besluit van de gemeenteraad uit 2008 dat er in Woerden geen plaats is voor grote windmolens in gemeente Woerden genegeerd. Ook is genegeerd dat uit de participatie kwam dat 43% tegen grote windmolens is en een kleiner percentage van 36% voor. Zie figuur hieronder uit het participatierapport.

windmolens
Uit het rapport van Motivaction

Genegeerd werd er ook dat er op dit moment geen normen zijn voor de afstand van windmolens tot woningen. Dat de milieuorganisatie Urgenda en Follow the money uitgezocht hebben dat windmolens op land geen zoden aan de dijk zetten is genereerd. Tot slot is ook genegeerd dat 79% van de inwoners van Harmelen en meer dan helft van inwoners van Molenvliet vorig jaar gestemd hebben op partijen die tegen windmolens zijn. Zo was het CDA helder in de Stemhulp. Hierin gaven zij aan tegen windmolens in Reijerscop te zijn.

Lijst van der Does blijft windmolen plannen mee uitvoeren

Lijst van der Does stond onder druk van de oppositie. Immers was het hun belangrijkste verkiezingsthema dan ook: geen windmolens in gemeente Woerden. Ondanks gaven ze al een dag na de verkiezingen aan dat om deel te kunnen nemen aan de coalitie met deze belofte wel te willen breken. Na maanden praten nemen ze nu deel aan de coalitie. Ze stemmen weliswaar tegen de windmolenplannen, maar werken volop mee aan de plannen. Zo stemden ze ook in met de begroting waarin de in te zetten medewerkers en financiële middelen vastgesteld zijn. Dus alleen in woorden is Lijst van der Does tegen windmolens, maar niet in daden. Daarom dat nadrukkelijk om daden van Lijst van der Does gevraagd werd: stap uit deze coalitie. Dit doet Lijst van der Does niet. Ze gaven aan dat ze deelname aan de coalitie belangrijker vinden. Niet vreemd dat de bewoners aan de Reijerscop zich volledig verraden voelen door Lijst van der Does en het CDA: Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is verkiezingsverraad!

Alle landelijke partijen die in de gemeenteraad zaten volgden de Haagse lijnen. Hiermee is er een meerderheid van de gemeenteraad die ingestemd heeft met het aanwijzen van Reijerscop als voorkeurslocatie van windmolens.

Bijdrage Inwonersbelangen gemeenteraadsvergadering

Vanavond wordt een besluit genomen over windmolens in gemeente Woerden. Het lijkt erop dat de inwoners van Harmelen, en in het bijzonder de bewoners van de Reijercop, daar de dupe van worden. Ze kunnen namelijk niet op een veilige afstand geplaatst worden van de woningen. Met dit voorstel krijgen mensen en kinderen last van slaapverstoring, stress, concentratieproblemen en hart- en vaatziektes.

Veel onderzoeken, behalve in Nederland

In het buitenland is veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld in Duitsland, Zweden en Finland.

En in Nederland? Het RIVM heeft aangegeven dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen wat een veilige afstand is. Tot nu toe is er alleen literatuurstudie gedaan in Nederland. Het RIVM geeft aan: Voor het nauwkeurig schatten van gezondheidseffecten op een specifieke locatie is meer en lokale informatie nodig op grond van een gezondheidseffectscreening. En dit is nou net wat achterwege gelaten is door het college. Dan nog de noodzaak voor windmolens op land. Mevrouw Minnesma van Urgenda heeft al aangegeven dat windenergie niet meer nodig is op land om de doelen de halen. En follow the money heeft dit ook uitgebreid onderzocht en komt tot dezelfde conclusie.

Geen normen voor afstand van windmolens

Medio 2021 heeft de Raad van State bepaald dat de normen voor de eisen over geluid, veiligheid en slagschaduw in Nederland niet voldoen. De Tweede Kamer heeft medio 2021 besloten dat er onderzoek gedaan moet worden naar de afstandsnormen. Op 27 maart 2008 heeft deze gemeenteraad met een zeer ruime meerderheid besloten dat er in Woerden geen plaats is voor windmolens. Een citaat van de toenmalige fractievoorzitter van D66, de heer van Der Does: “Draaiende winden, draaiende fracties: wij hebben de laatste maanden alles meegemaakt bij de discussie over de vier windturbines. Ons standpunt was van meet af aan duidelijk, namelijk tegen.” Nu zit zijn partij in de coalitie en betaalt mee aan het plaatsen van windmolens.

Participatie uitkomsten niet gevolgd

In 2019 popt toch weer de vraag op of er windmolens moeten komen. Er zou een participatietraject komen. Motivaction kwam met de uitkomst dat 43% tegen grote windmolens is en een kleiner percentage van 36% voor. We hebben aan de toenmalige wethouder gevraagd hoe hij dit kan rijmen met het voorstel voor het plaatsen van windmolens. Het antwoord was dat participatie slechts het ophalen van meningen is. Het college en raad maken daarna de afwegingen wat ze hiermee doen. De uitkomst is bekend.

Meerderheid gestemd op partijen die geen windmolens willen

Bij de raadsverkiezingen vorig jaar is duidelijk gebleken dat een grote meerderheid van 79% in Harmelen heeft gestemd op partijen die geen windmolens willen. Het gaat hier ook om het CDA. Ook in Molenvliet heeft een meerderheid gestemd op partijen die tegen windmolens zijn. Ondanks komt er op basis van gelegenheidsargumenten een coalitie die de plaatsing van windmolens gaat uitvoeren en er geld voor beschikbaar stelt. De argumentatie is eenmaal genomen besluiten worden niet teruggedraaid. Dat eerder een besluit uit 2008 over windmolens daarmee teruggedraaid werd deed er niet toe. En Lijst van der Does stemde ermee in, ondanks hun grootste verkiezingsbelofte dat er geen windmolens komen.

Lokale democratie uitgehold

Tot slot was er nog een amendement dat er eerst een participatietraject zou komen met direct omwonenden. Dit amendement heeft het college niet uitgevoerd.

Dit is lokale democratie in Woerden in de praktijk. Je mag stemmen, je mag participeren, je mag inspreken maar de windmolens moeten er komen. Opvallend dat, op de VVD na, de landelijke partijen in deze gemeenteraad dit er zo snel mogelijk door willen hebben.

Stop met besluiten nemen die mensen ziek maken

Het voorliggende voorstel is waanzin. Ieder raadslid die hiermee instemt neemt een besluit dat mensen ziek maakt. Ieder raadslid die hiermee instemt vindt het goed dat het college amendementen oftewel opdrachten van de gemeenteraad niet uitvoert. En de lokale democratie uitholt. Ieder raadslid van het CDA en Lijst van der Does die hiermee instemt heeft zich bij de verkiezingen anders voorgedaan. Ieder raadslid van Lijst van der Does heeft nu de sleutel in handen om deze waanzin te stoppen. Stop voor er gestemd wordt met deze coalitie. Het college is dan demissionair. En nieuwe coalitieonderhandelingen kunnen op basis van verkiezingsbeloftes en echt samen met de inwoners aan de slag. De komende juridische loopgravenoorlog tussen bewoners en college laat geen spaan heel van het bestuursakkoord, die de titel draagt: Woerden, dat zijn wij samen. Wanneer gaat de coalitie dit eens in daden uitdragen. Vanavond kan het. Stop deze waanzin. Stop met besluiten nemen die mensen ziek maakt!