Terugblik gemeenteraad Woerden 20 april

Vorige week donderdag (20-4) was de maandelijkse raadsvergadering van gemeente Woerden. Er waren dit keer maar 2 onderwerpen. De meeste aandacht ging uit naar de intentieovereenkomst die het college met Antonius Ziekenhuis heeft gesloten. Hierbij heeft het college de opdracht van de gemeenteraad niet uitgevoerd. Het andere onderwerp was de Nota Grondbeleid.

Intentieovereenkomst met Antonius Ziekenhuis

Op 13 april verscheen het persbericht dat de gemeente een intentieovereenkomst heeft gesloten met het Antonius Ziekenhuis over de vernieuwing van het ziekenhuisterrein van het Hofpoort Ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis moet plaatsmaken voor een kleiner gezondheidscentrum, waardoor er ruimte ontstaat voor woningen.

In de gemeenteraad zijn verschillende debatten gevoerd over de gevolgen die het verplaatsen van zorgfuncties uit Woerden naar andere locaties van het Antonius Ziekenhuis heeft gehad op de bereikbaarheid van zorg voor de Woerdense inwoner. Hierbij is de uitdrukkelijke wens geuit dat er na het sluiten van de SEH en HAP weer een vorm van lichte spoedzorg terugkeert in de gemeente.

Opdracht van de gemeenteraad niet uitgevoerd

Op 9 juni 2022 is bij de behandeling van Omgevingsvisie Woerden zelfs een amendement aangenomen, waarin is vastgelegd dat goed bereikbare zorg – waaronder spoedzorg buiten kantooruren – uitgangspunt is bij de verdere ontwikkeling van het ziekenhuisterrein. In het verstrekte persbericht lezen wij hier echter niets over terug. In het AD lezen we bovendien dat volgens de heer Demoulin een terugkeer van de spoedeisende hulp in Woerden zeker niet aan de orde is en dat wethouder Noorthoek (CDA) ‘in zijn nopjes is’ met de plannen van het ziekenhuis.

Bovenstaande was reden om (Inwonersbelangen) samen met de VVD, LvdD en Woerden&Democratie hierover vragen te stellen aan het college. Tijdens de beantwoording gaf het college geen blijk van de opdracht die ze gekregen hadden in juni 2022. Er was geen uitvoering gegeven aan het aangenomen amendement. Voor ons (Inwonersbelangen) reden om hier een vervolg aan te geven. Het college hoort opdrachten van de gemeenteraad uit te voeren. Belangrijker: Woerden mag niet verstokt blijven van bereikbare zorg buiten kantooruren.

Nota Grondbeleid

De Nota Grondbeleid was sinds 2006 niet meer geactualiseerd. In de nota wordt beschreven hoe de gemeente Woerden omgaat met haar te ontwikkelen gronden en haar grondbeleid. Het is de basis voor het in te zetten beleid en de sturingsinstrumenten voor de realisatie van het ruimtelijk beleid.

Aankopen tot €5,- miljoen

Voor Inwonersbelangen was er een punt van zorg in de nota. Waar voorheen het college zelfstandig strategische aankopen mocht verwerven tot €1,- miljoen werd nu voorgesteld om dit op te hogen tot €5,- miljoen. Het college mag de aankoop doen en pas achteraf de gemeenteraad informeren. Waarom dit nodig is werd niet duidelijk gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om binnen een week de gemeenteraad hierover vooraf te informeren. Immers zijn er wekelijks bijeenkomsten. Een besloten vergadering kan eenvoudig en snel georganiseerd worden. Een voorstel hiervoor van Inwonersbelangen haalde het niet. Het college mag nu strategische aankopen doen tot €5,- miljoen en hoeft de gemeenteraad pas achteraf te informeren.