Tweede Kamervragen over fusieproces Hofpoort

14 december 2015
De clientenraad van het Hofpoort heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het Hofpoort mag fuseren. Met name dat de NZa aangeeft aan dat uit de zorgtoets blijkt dat de cliëntenraad en de gemeenten zorgvuldig zijn betrokken bij het fusieproces.

KamerVragenFusieHofpoortDe NZa heeft een bijzondere invulling gegeven over wat betrokkenheid is. Met de gemeenten is een aantal gesprekken gevoerd over de stand van zaken. De Cliëntenraad is geïnformeerd over de stappen en heeft daar zijn mening over kunnen geven. Dit is wat de NZa betreft “zorgvuldig betrekken”. Blijkbaar is enkel informeren van de stakeholder voor de NZa wat “betrekken” inhoudt. Wij hebben de opvatting dat de Tweede Kamer bij het vaststellen van de wet een andere invulling voor ogen had omtrent het betrekken van stakeholders. Bijvoorbeeld overleg over de uitgangspunten, te nemen stappen, hoe te komen tot een besluit en inbreng van stakeholders afgewogen meenemen in het de besluiten. Dit heeft niet plaatsgevonden. Het Zuwe Hofpoort ziekenhuis heeft de gemeente nooit als stakeholder erkend. De Cliëntenraad is altijd achteraf geïnformeerd over genomen besluiten en kon nauwelijks meer iets inbrengen vanuit het patiëntenperspectief. Er is geen sprake geweest van informatie zoals de Wmcz bedoeld met tijdig en op zodanige wijze dat wezenlijk invloed kan worden uitgeoefend op het besluit.

Zo heeft de fusiepartner bijvoorbeeld al vroeg in het partnershipproces de eis gesteld dat de kliniek in de vestiging Woerden moest sluiten. Deze fusie voorwaarde vanuit het Antonius Ziekenhuis is nooit aan de cliëntenraad of met de gemeente besproken.

Download hier de kamervragen