fietstunnel

Veilig voelen in donkere fietstunnel

fietstunnelEen inwoner heeft zich tot ons gewend over een niet verlichte fietstunnel. Ook gaf hij aan dat de gemeente meer dan een half jaar nodig had om te antwoorden. Zie ook het artikel in het Algemeen Dagblad.

 

Reactie liet lang op zich wachten

Allereerst heeft het een half jaar geduurd voordat de inwoner een antwoord heeft gekregen op zijn vragen over de onverlichte fietstunnel. Dit roept vragen op over de stand van zaken over de implementatie van zaakgericht werken. Immers zou met de implementatie hiervan voorkomen worden dat inwoners verstoken zouden blijven van antwoorden.

Sociale veiligheid is minder van belang

In reactie wordt aangegeven dat er gemeentelijke beleid is over verlichting in het buitengebied. Citaat van antwoord gegeven vanuit gemeente Woerden:
Gemeente Woerden streeft ernaar om het aantal lichtmasten terug te brengen waar dat kan, met name in het buitengebied en dan met uitzondering van hoofdfietspaden en gevaarlijke verkeerssituaties. Verkeersveiligheid is dus het belangrijkste argument om wél te verlichten, sociale veiligheid is hier van ondergeschikt belang. Vanuit verkeer bezien levert de situatie zoals door u aangegeven geen groot gevaar op. Er is sprake van een gebiedsontsluitingsweg maar het betreft geen hoofdfietsverbinding. Er is daarmee geen reden om hier extra verlichting aan te brengen.

Wanneer en door wie is dit beleid bepaald?

Dit roept vragen op over waar en wanneer dit beleid door de gemeenteraad is vastgesteld. En als dit is vastgesteld of dit niet haaks staat met ander beleid zoals inclusie of de visie 2022:

Een veilige woon- en leefomgeving waarin criminaliteit beperkt is en waar je je veilig voelt is een basisvoorwaarde voor leefbaarheid. Er worden normen gesteld als daar behoefte aan blijkt. De gemeente blijft zorgen voor een goede invulling en vormgeving van de fysieke omgeving

Inwonersbelangen is van mening dat veilig gevoel prioriteit heeft. Dat ook meisjes en vrouwen op de fiets naar school of werk moeten kunnen. Inclusie staat voor op en als op deze manier autogebruik voorkomen kan worden dan moet er verlichting komen op plekken waar een onveilig gevoel is. Ook in buitengebieden.

onverlichte tunnel
De lokatie van de onverlichte tunnel

Wanneer komt er verlichting in de fietstunnel?

Bovenstaande situatie heeft tot vragen geleid en wel de volgende:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot zaakgericht werken?

  2. Hoe kan het dat de betrokken inwoner pas na regelmatig rappel een half jaar moet wachten op antwoord? Waarom werkte zaakgericht werken niet in dit geval?

  3. Wanneer en waar is het volgende beleid door gemeenteraad vastgesteld: “Verkeersveiligheid is dus het belangrijkste argument om wél te verlichten, sociale veiligheid is hier van ondergeschikt belang.”

  1. Welke beleidsuitgangspunt heeft prioriteit? Die van de visie 2022 of die genoemd in vraag 3?

  2. Is het college eens met Inwonersbelangen dat veilig gevoel van groter belang is dan het beleid over verlichting in het buitengebied? Zo, nee waarom niet?

  3. Kan het college aangeven wat ze eraan gaat doen om verlichting in de fietstunnel zo spoedig mogelijk te realiseren in de betreffende tunnel onder A12 en zuidelijke randweg?

Zie ook het artikel in AD naar aanleiding van deze vragen.