Defensie-eiland

Verkeersveiligheid en parkeren op het Defensie-eiland

In de afgelopen periode hebben wij (Inwonersbelangen, CDA en D66) van diverse inwoners van het Defensie-eiland zorgen vernomen over de verkeersveiligheid op het eiland. Daarnaast speelt een vraagstuk rondom de mogelijkheid van een tweede bewonersvergunning voor het parkeren van de auto.

Vragen over parkeren

Wij hopen hierover helderheid te krijgen met de volgende vragen.

Bij de aankoop van hun woning hebben inwoners te horen gekregen dat er de mogelijkheid bestond voor de aanschaf van een parkeervergunning voor een 2e auto. Inmiddels is dit niet meer mogelijk. Het gaat, op dit moment, naar wij begrijpen om een klein aantal bewoners die twee auto’s bezit.

  1. Kunt u een feitenrelaas schetsen van de parkeervergunningssituatie bij verkoop van de woningen, welke aanpassingen er zijn geweest in de tussenliggende tijd, wanneer en waarom deze zijn gedaan en wat de huidige situatie is?
  2. Wil het College in overleg met de bewoners met een tweede auto gaan om te kijken welke (maatwerk)oplossing mogelijk is? Waarom wel of niet?

Vragen over verkeersveiligheid op Defensie-eiland

Inwoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op het eiland, met name op de lange weg tussen de huizen door naar de zuidzijde van het eiland, die gebruikt wordt richting de parkeergarage. Hier wordt hard gereden, soms door bewoners, maar ook door bezorgdiensten. Er zijn verschillende versterkende factoren voor de ervaren onveiligheid zoals de afwezigheid van een stoep en voortuinen.

  • Herkent het College de zorgen die hierover bij inwoners leven?
  • Op welke wijze is bij het ontwerp van het Defensie-eiland deze inrichting ook beoordeeld vanuit het punt van verkeersveiligheid en voldoet de inrichting daaraan of zijn er nog verbeterpunten die door de aannemer moeten worden doorgevoerd?

Wij hebben begrepen dat inmiddels diverse maatregelen zijn geïnventariseerd.    

  • Wil het College samen met de bewoners een besluit nemen over een oplossing die het knelpunt van de verkeersonveiligheid kan oplossen en deze ook realiseren?

Een belangrijke verbetering van de veiligheid moet ook de herinrichting zijn van de ingang van het Defensie-eiland vanaf de Centrumring. Ook de fietsoversteekplaats is hierbij een belangrijk aandachtspunt en tevens de aanleg van de parkeerplaats. Wij hebben begrepen dat deze plannen in voorbereiding zijn.

  • Kun u de gemeenteraad informeren over de termijn van de uitvoering van deze plannen en de inhoud van de voorgenomen maatregelen?