Windmolens op 500 meter in Woerden

Het college wil windmolens op 500 meter in Woerden van woningen plaatsen. Het gaat hier om de windmolens XXXL van 240 meter tiphoogte (afstand tussen grond en hoogste punt wiek). In eerste instantie was de afstand tot woningen 10 maal de tiphoogte. Dus 2.400 meter van de XXXL windmolens. Windmolens bij woningen leveren serieuze gezondheidsrisico’s op. De inwoners hebben inspraak gehad met stukken waarin de norm 10 maal de tiphoogte was. Na de inspraak is om onduidelijke reden deze gewijzigd in 500 meter. Alles bij elkaar onaanvaardbaar voor Inwonersbelangen. Reden om op te roepen te reageren voor 18 april. En om deze onbegrijpelijke verandering van norm (2.400 meter naar 500 meter) voor te leggen aan het college.

Windmolens op 500 meter in Woerden

Oproep om te reageren

Wilt u ook dat er een veilige afstand van 10 maal de tiphoogte wordt aangehouden dan kunt onderstaande email sturen voor 18 april aan afwegingskader@woerden.nl


Onderwerp: Afwegingskader afstand windmolens tot woning onverklaarbaar veranderd

Geachte gemeente Woerden,

In het concept afwegingskader van oktober 2020 staat op bladzijde 11 het volgende over afstand windmolens – woningen: “De windmolen of het zonneveld bevindt zich in mijn directe leefomgeving. In de praktijk wordt een grens gehanteerd van tien keer de tiphoogte van een windmolen of 500 meter van een zonneveld.”

In het aangepaste en nu voorliggende concept afwegingskader staat hierover op bladzijde 8: “Gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse bebouwing en 500 meter bij woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken.”

Nergens in de stukken en verslagen is onderbouwd waarom dit gewijzigd is. Bij de inspraak en participatie is de verwachting geschept dat de afstand 10 maal de tiphoogte tot woningen als norm gaat gelden. De vraag die nu voorligt is of:
1) deze wijziging onjuist is en gewijzigd moet worden in 10 maal de tiphoogte?
2) de inspraak en participatie opnieuw gestart wordt om na te gaan of deze essentiële wijziging gedragen wordt onder de inwoners en lokale ondernemers?
3) de inspraak en participatie niet serieus is uitgevoerd?

Graag verneem ik uw antwoord hierop.

Hierbij wil ik ook aangeven dat de norm van 500 meter tot woningen geen goede norm is. De verhouding van de tiphoogte tot de woning is bepalend voor de overlast die veroorzaakt wordt. Met alle gevolgen voor de volksgezondheid. En lokale omstandigheden zijn sterk medebepalend. Bijvoorbeeld als een windmolen ten zuidwesten van een woning komt zal dit veel meer overlast veroorzaken dan als dit ten noorden van de woning is. Een norm gerelateerd aan tiphoogte is duidelijk en eenduidig toe te passen. Daarbij is risico’s lopen ten aanzien van de gezondheid onacceptabel. Dus 10 maal de tiphoogte is veilig en wil ik graag terug zien in het afwegingskader. Ik verneem ook hierover graag uw antwoord.

Hoogachtend,

<naam>


Oorspronkelijke afwegingskader met 10 maal tiphoogte

In het afwegingskader (september – oktober 2020, bladzijde 11) die gebruikt is voor de participatie -en inloopavonden is aan de inwoners de volgende norm voorgelegd:

De windmolen of het zonneveld bevindt zich in mijn directe leefomgeving. In de praktijk wordt een grens gehanteerd van tien keer de tiphoogte van een windmolen.

Huidige windmolens hebben een tiphoogte tussen de 240 en 110 meter. Dit betekent een afstand tot woningen van 2.400 meter tot 1.100 meter.

Aangepast afwegingskader met windmolens op 500 meter in Woerden

De uitkomsten van de participatie -en inloopavonden zijn gebruikt om tot een nieuw afwegingskader te komen. Dit is gedocumenteerd in de verslagen. Uit deze verslagen blijkt niet dat er inbreng is geweest om tien keer de tiphoogte aan te passen. In de politieke avond van 1 april geeft de wethouder aan dat er aan deskundigen gevraagd is wat een norm is voor de afstand van windmolens tot woningen. Dit heeft tot een nieuwe norm geleid die opgenomen is de nieuwe versie van het afwegingskader (februari/maart 2021, bladzijde 8):

Gemeente Woerden geeft aan deze afstand te vergroten tot 500 meter bij losse bebouwing en 500 meter bij woonkernen om zo geluidshinder nog verder te beperken.

Hoe participatie heeft geleid tot kleinere afstand tot woningen is onduidelijk

Onduidelijk is hoe de participatie heeft geleid tot (in tegenstelling tot het vergroten) een forse afstandsreductie waar windmolens geplaatst mogen worden tot woningen. Daarbij de kanttekening dat 500 meter subjectief is in verhouding tot tiphoogtes van windmolens die variëren van 110 meter tot 240 meter. De 500 meter is ook subjectief in relatie tot de locatie waar de windmolen geplaatst wordt ten opzichte van woningen. Immers plaatsing ten zuidwesten van woningen genereert in Nederland een hoger Lden dan plaatsing ten noorden van een woning.

Norm van 500 meter is subjectief en risico voor volksgezondheid

Subjectief is ook het beperkte onderzoek dat er in Nederland is gedaan naar de gezondheids-risico’s die windmolens opleveren. Het RIVM geeft aan dat er alleen literatuuronderzoek is gedaan. In een brief van medici en paramedici aan de gemeenteraad van Amsterdam wordt hier nader op ingegaan (zie bijlage 1). In het RIVM-rapport wordt verwezen naar 102 wetenschap-pelijke studies. Het merendeel gaat over overlast en acceptatie van windturbines. Slechts 15 studies gaan over gezondheidseffecten en windturbines. Opvallend in deze studies is dat vrijwel alle windturbines in dunbevolkt gebied gelokaliseerd zijn en een maximale tiphoogte van 120 meter hebben. Daarnaast woont het overgrote deel van de omwonenden in de studies op meer dan 500 meter afstand van de windturbines en is de geluidsbelasting lager dan 42 dB.

Geld voor onderzoek naar de situatie in Nederland wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet beschikbaar gesteld. Wel is er voor honderden miljoenen uitgegeven en beschikbaar gesteld voor subsidies voor duurzaamheid. Risico’s voor de volksgezondheid, gebaseerd op onderzoek voor de situatie in Nederland, zijn tot op dit moment niet van belang geweest bij afwegingen en besluitvorming.

Vragen over de participatie

Gezien de onverklaarbare verandering van de norm voor de afstand van windmolens tot woningen (10 maal de tiphoogte) tussen de twee versies van het afwegingskader en de subjectieve nieuwe norm (windmolens op 500 meter in Woerden) heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

 1. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat de 500 meter geen afstand vergroten maar halveren of zelfs een vijfde is geworden ten opzicht van de norm 10 keer de tiphoogte?
 2. In welke participatie -of inloopavonden, straatgesprekken of andere bijdrage van inwoners is ter sprake gekomen dat de afstand van windmolens tot woningen verminderd moet worden van 10 keer de tiphoogte (2.400 – 1.100 meter) naar 500 meter?
 3. Is het college eens met Inwonersbelangen dat, als er een groot verschil is tussen de norm die gebruikt is voor het doorlopen participatietraject en niet duidelijk gemaakt kan worden waarom de norm fors gewijzigd is, dit opnieuw voorgelegd moet worden in een nieuw te doorlopen participatietraject? Omdat anders de participatie onverklaarbaar heeft geleid tot een zeer forse aanpassingen? En participanten zich niet serieus genomen voelen?
 4. Welke deskundigen hebben geadviseerd tot een norm van 500 meter tot woningen? Hoe zijn ze tot deze norm gekomen? Is dit gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in Nederland en op de Nederlandse situatie? Is dit gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in Woerden en op de Woerdense situatie? Welke gezondheidsrisico’s zijn meegenomen in het onderzoek waarop het advies is gebaseerd?
 5. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat de norm van 500 meter subjectief is (zoals in inleiding aangegeven is: Lden, zuidwest en niet afhankelijk van tiphoogte )?
 6. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat een norm in relatie tot de tiphoogte objectiever is dan een absoluut getal van x meters?
 7. Is het college het met Inwonerbelangen eens dat risico’s lopen met de volksgezondheid onaanvaardbaar is?
 8. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat omwille van de volksgezond, onduidelijk welke participant gevraagd heeft tot forse verlaging van de norm van afstand windmolen en woningen en te komen tot een objectieve norm deze weer aangepast wordt in 10 keer de tiphoogte? Zoals ook verstandig en wijselijk in de eerste concept afwegingskader was opgenomen?

Vragen medici vertaald naar situatie in Woerden

Naar aanleiding van vragen gesteld aan de gemeenteraad Amsterdam de vragen vertaald naar de situatie in gemeente Woerden, als volgt:

 1. Deelt u onze mening dat het op grond van het RIVM-rapport niet te verantwoorden is om de voorgenomen plannen om windturbines te plaatsen nabij woningen op 500 meter? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u inmiddels op de hoogte van het feit dat juist kinderen met een zich nog ontwikkelend brein bijzonder kwetsbaar zijn voor slaapverstoring en dat dit negatieve gevolgen voor de hersenontwikkeling kan hebben en dat windturbines een bijkomende bron zijn van slaapverstoring?
 3. We vragen u opdracht te geven aan het RIVM om gedegen onderzoek te doen naar de specifieke gezondheidsrisico’s met betrekking tot de Amsterdamse zoekgebieden voor windturbines met een hoogte van 110 meter, 204 meter hoogte en eventueel hoger, binnen 2000 meter van woningen, en/of met een geluidsbelasting van 42 dB en hoger.
 4. Wij vragen u om het onderzoek onder vraag 11 niet te beperken tot de effecten op volwassenen, maar ook de gezondheidseffecten op kinderen mee te nemen.
 5. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan uw verantwoordelijkheid als gemeentebestuur om het voorzorgprincipe te hanteren en uw inwoners te beschermen tegen eerdergenoemde gezondheidsrisico’s?
 6. Bent u, net als wij, van mening dat u pas tot uitvoering van de voorgenomen plannen kunt besluiten, als overtuigend is aangetoond dat deze geen gezondheidsrisico’s opleveren en bovendien te allen tijde niet ten nadele van de omwonenden zullen uitpakken? Zo nee, waarom niet?
 7. Ziet u het als verantwoordelijkheid van het college om geluidsoverlast in gemeente Woerden zoveel mogelijk te beperken en daarom te zoeken naar groene (energie) alternatieven, die geen negatieve gezondheidseffecten opleveren? Zo nee, waarom niet?

De vragen over windmolens op 500 meter in Woerden zijn hier terug te vinden of te downloaden.