Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen

Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen

Inleiding

Afgelopen week heeft gemeente Woerden door middel van een persbericht (zie onder dit bericht) bekend gemaakt dat de lokale lasten minder omhoog gaan. Dit zou kunnen, mede door de verbeterde financiële situatie. Bij Inwonersbelangen roept dit de nodige vragen op. Wij zien namelijk dat de Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen zijn.

Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen

Het betreffende persbericht heeft het over een stijging die minder hoog was, dan waartoe in 2020 door de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Woerden besloten was. De rioolheffing stijgt met 2,8%, de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt meer en wel met 3,8% en de afvalstof stijgt fors met 6,8%. Een kleine steekproef levert op dat de afgelopen raadsperiode (afgelopen 4 jaar) de gemeentelijke belastingen in totaal met circa 30% tot 45% gestegen zijn. Inwonersbelangen vindt dit exorbitant. Als dit klopt dan heeft het persbericht nagelaten het werkelijke verhaal te delen met de inwoners van de gemeente Woerden.

Onbekend met verbeterde financiële situatie

Inwonersbelangen is niet bekend met een zichtbare verbetering in de financiële situatie. In de begroting voor 2022 van de gemeente Woerden zien we een schuldquote van 158%, oplopend naar 175% in 2024. Waarbij een schuldquote van hoger dan 130% er sprake is van een hoge, praktisch onbeheersbare schuld. Ook andere financiële indicatoren staan fors in het rood. Bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio die naar 17% duikt in 2022. Als deze lager is dan 20% dan zijn de bezittingen van de gemeente te zwaar belast met schulden/leningen. En dan noemen we nog de belastingcapaciteit die in 2022 uitkomt op 116%. Als deze boven de 100% komt wordt de gemeente (teveel) afhankelijk van de lokale belastingen zoals de ozb. Wij zijn zeer benieuwd waar de verbetering heeft opgetreden in de financiële situatie, zoals door het persbericht naar buiten is gebracht.

Vragen over lokale lasten Woerden exorbitant gestegen

Inwonersbelangen heeft de volgende vragen (over de lokale lasten Woerden exorbitant gestegen):

  1. Wat is de gemiddelde WOZ-stijging van alle panden in gemeente Woerden vanaf 1-1-2018 tot en met 1-1-2021?
  2. Wat is de stijging van het ozb percentage uitgedrukt in 1 cijfer voor de periode 2019 tot en met 2022?
  3. Wat is de gemiddelde stijging van de totale gemeentelijke belastingen per huishouding/woning uitgedrukt in een percentage van 1 cijfer voor de periode 2019 tot en met 2022?
  4. Welke zichtbare verbetering is er opgetreden in de financiële situatie van gemeente Woerden? Is er een duidelijke trend waarneembaar van de verbetering die tot uitdrukking komt in de financiële indicatoren zoals schuldquote, solvabiliteit en belastingcapaciteit?
  5. Bovenstaande vragen kunnen bij beantwoording een ander beeld geven dan het persbericht. Het persbericht lijkt een positieve boodschap te willen geven dat de stijgingen minder hoog zijn dan oorspronkelijk gepland. Is het college het dan met Inwonersbelangen eens dat een nuancering over naar buiten te brengen, over hoge stijging van de gemeentelijke lasten, op zijn plaats is?

 


Bijlage


Het Persbericht , 9 februari 2022

Het aanslagbiljet komt eraan

Zoveel stijgen de gemeentelijke belastingen in Woerden

 Komend weekend ontvangen de meeste huishoudens weer het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De tarieven gaan daarbij minder omhoog dan eerst in 2020 door de gemeenteraad was besloten. In november 2021 heeft de raad bepaald dat de onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Woerden voor 2022 stijgt met 3,8%, de afvalstoffenheffing met 6,8% en de rioolheffing met 2,8%. Al deze percentages zijn inclusief inflatie van 1,8%.

 Door de verbeterde financiële positie van de gemeente heeft de raad bij de vaststelling van de begroting de stijging van de ozb kunnen beperken tot 3,8% inclusief inflatie, in plaats van de eerder bepaalde 6,8%. Uitgaande van een aanslag ozb, rioolheffing en afvalheffing betaalt een gemiddeld huishouden in 2022 in Woerden 4,1% meer dan in 2021.