Terugblik gemeenteraad 13 juni

Terugblik gemeenteraad 13 juni

Afgelopen donderdag was de maandelijkse gemeenteraad. Deze keer stonden op de agenda: Vragen over de windturbines in Reijerscop, de referendumverordening, begroting Ferm Werk voor 2025, de plannen voor het Molenkwartier en de zwembaden. D66 heeft na een jaar haar steun voor een referendumverordening ingetrokken. Onduidelijk waarom en daarom kan dit optreden D66 alleen het predicaat onbetrouwbaar gegeven worden. Wij blijven ons inzetten om inwoners via een referendum te betrekken bij lokale vraagstukken.

Windturbines Reijerscop

In november 2023 is in de polder Reijerscop een gebiedsproces gestart waaruit moet blijken of de opwek van grootschalige windenergie mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving. Op initiatief van de gemeente is er ook een bezoek gebracht aan bestaande windmolenparken, onder andere in Meeden. Hier was naast ernstige overlast voor omwonenden ook sprake van een ernstig verziekte sfeer binnen de gemeenschap. Initiatiefnemers en aandeelhouders kwamen lijnrecht tegenover andere omwonenden komen te staan. De wethouder gaf tijdens dit bezoek aan dat dit een voorbeeld betrof van hoe het niet moet en waarvan wij in onze gemeente moeten leren.

Inmiddels zijn er verschillende signalen dat het in de polder Reijerscop dezelfde kant uit dreigt te gaan. Waarbij een initiatiefnemer een aantal perceeleigenaren probeert te verenigen en andere omwonenden lijkt uit te sluiten. Daarom de oproep in de gemeenteraad aan de wethouder om hier actie op in te zetten. De beantwoording van de wethouder was niet bemoedigend. Dit blijkt uit zijn reactie: “Het staat iedereen vrij om initiatief te nemen om op zijn of haar grond de mogelijkheid voor een windturbine te nemen. Als daar frustraties bij tegenstanders bij komen kan hij daar weinig aan doen.”

 

Referendumverordening

Ruim een jaar geleden hebben D66, Woerden& Democratie en Inwonersbelangen een motie ingediend om een referendumverordening op te stellen. Deze haalde een meerderheid en de uitwerking lag nu ter besluitvorming voor. Alle partijen die de motie hadden gesteund ruim een jaar geleden deden dit nu ook, behalve D66. Zij vonden een onderdeel niet concreet genoeg uitgewerkt. Uitermate vreemd, want zij zijn bij de uitwerking betrokken geweest en hebben de concepten gezien voordat het ter besluitvorming naar de gemeenteraad ging. Het is een standaard die in heel veel gemeenten al wordt gebruikt, en met succes. Ook kon D66 de afgelopen 2 maanden nog zelf aangegeven wat ze gewijzigd wilden zien, maar hebben dat nagelaten. Wat ze dan concreet nog wilde wijzigen konden ze ook nu niet duidelijk maken. Helaas vervloog hiermee de meerderheid en kunnen inwoners zich nog steeds niet via een referendum uitspreken over lokale kwesties. D66 heeft zich onbetrouwbaar opgesteld naar de ambtenaren (die zich voor niets hebben ingezet), het college die hier tijd en moeite voor gedaan heeft, de collega raadsleden die hier meerdere vergaderingen aan gewijd hebben, hun eigen achterban die ze met een kroon juweel in de steek laten en de kiezers van Woerden. Wij blijven ons inzetten om inwoners via een referendum te betrekken bij lokale vraagstukken.

Begroting Ferm Werk 2025

De begroting 2025 van Ferm werk lag ter besluitvorming voor. Bij Ferm Werk kun je onder andere terecht als je je inkomen verliest en op de bijstand aangewezen bent, beschut werk, de uitvoering van zaken zoals bijdrage voor gestegen energiekosten de afgelopen jaren of het begeleiden van statushouders. Door de kostenstijgingen van de afgelopen jaren gaat de begroting met €1,4 miljoen omhoog. Naast dat dit veel is stellen wij vragen bij het alsmaar stijgende aantal bijstandsgerechtigden in Woerden in relatie tot de landelijke trend (zie schema hieronder). Wij diende het voorstel in om Ferm Werk de doelstelling te geven om het aantal bijstandsgerechtigden eind 2025 op hetzelfde niveau te hebben als op 1 januari 2024. Helaas haalde dit voorstel geen meerderheid.

Het Molenkwartier

Het voorstel voor Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor Het Molenkwartier lag voor. Een mooi plan, waar op nog 1 punt discussie was: parkeerplaatsen. In de ogen van een grote minderheid van de gemeenteraad komen er te weinig parkeerplaatsen. Het idealisme van deelauto’s, alles op de fiets en er gaat goed openbaar vervoer komen voert de boventoon. De voorstellen van een aantal partijen, die wij steunden, om te komen tot voldoende parkeerplaatsen haalden het niet.

Toekomst van de zwembaden

Gemeente Woerden beschikt over twee zwembaden, namelijk het Batensteinbad in Woerden en H2O in Harmelen. Sinds 1 juli 2015 is het maatschappelijk initiatief Stichting WoerdenSport enig aandeelhouder en bestuurder hiervan via WoerdenSport Zwembaden B.V. De overeenkomsten met de gemeente lopen per 1 juli 2025 af. Op 15 februari 2024 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een voorstel te maken waarbij de aandelen van Stichting overgenomen worden en de gemeente enig aandeelhouder wordt. Dit voorstel lag nu voor en is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Over de toekomst van beide zwembaden is hiermee geen besluit genomen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Kijk hier de raadsvergadering terug.