Woerden is trots op de boer

Woerden is trots op de boer!

Woerden is trots op de boerInwonersbelangen wil dat gemeente Woerden aangeeft dat het trots is op de boeren en ze een hart onder de riem steken. Daarom doet zij het volgende voorstel.

Constaterende dat:

 1. er de afgelopen weken verschillende boerenprotesten zijn geweest
 2. boeren zich door de overheid en andere organisaties onvoldoende gewaardeerd worden waardoor hun vertrouwen in o.a. de overheid tot een dieptepunt is gedaald;
 3. er de komende maanden overleg gaat plaatsvinden tussen o.a. het ministerie van LNV,
 4. provincies en de VNG over de manier waarop de wetgeving m.b.t. stikstofreductie ingevuld gaat worden.

Overwegende dat:

 1. Woerden de hoofdstad van het Groene Hart is;
 2. onze gemeente Woerden een grote plattelandsgemeente is met van oorsprong veel boerenbedrijven;
 3. de boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor milieu en dierenwelzijn;
 4. de boeren de medeonderhouders zijn van ons prachtig groene buitengebied;
 5. de boeren daarvoor meer respect en waardering verdienen;
 6. het vertrouwen van de boeren in de overheid snel weer hersteld moet worden én dat wij als gemeente Woerden hierin de eerste stap kunnen zetten door onze waardering uit te spreken richting de boeren;
 7. Minister Schouten niet voornemens is agrarische bedrijven gedwongen uit te kopen ten behoeve van stikstofreductie, maar de Provincie kan beslissen dit wel te doen.

Spreekt uit dat Gemeente Woerden:

 1. grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en hen steunt, in het bijzonder de boeren uit onze gemeente;

 2. ziet met hoeveel passie onze boeren bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur én hoeveel liefde zij hebben voor hun vak én de dieren;

 3. het onbespreekbaar acht dat onze boeren gedwongen zijn hun bedrijf te moeten verplaatsten ten behoeve van wetgeving m.b.t. stikstofreductie;

 4. bovenstaande overbrengt bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die gaat bepalen hoe de wetgeving inzake stikstofreductie ingevuld gaat worden.

Toelichting
De indieners van de motie willen niet de suggestie wekken dat boeren wat hen betreft geen aandeel hoeven te leveren in de reductie van de stikstofbelasting in natuurgebieden in en om Woerden. Zij hebben weliswaar misschien mede ‘het probleem’ veroorzaakt en kunnen dus ook onderdeel zijn van de oplossing.

Het gaat er de indieners om dat boeren op vrijwillige basis mee kunnen werken aan de nog vast te stellen wetgeving. En zij willen een uitspraak van de gemeenteraad dat gedwongen uitkoop van agrarische bedrijven niet aan de orde is.