Defensie eiland

Defensie eiland geen derde bouwlaag

Defensie eiland, omwonenden willen geen derde bouwlaag (10 februari 2016)

Op 26 januari is er voor de omwonenden van het Defensie eiland een informatie-avond georganiseerd. Hierin presenteerde de projectontwikkelaar plannen voor het zuidelijke deel met een derde verdieping. De omwonenden geven aan dat er nooit sprake is geweest van een derde verdieping en dit is de reden dat ze bezwaar hebben gemaakt.

Defensie eiland

Naar aanleiding van het bezwaar heeft Inwonersbelangen vragen hierover gesteld aan de wethouder.

Op 2 februari jl. is in een brief aan de gemeente Woerden bezwaar aangetekend tegen een door de projectontwikkelaar voorgestelde bestemmingsplanwijziging defensie-eiland gebouw B+C door bewoners van de Prins Hendrikkade en de Beatrixstraat.

Inwonersbelangen is met het College van mening dat een gedegen afweging noodzakelijk is die rekening houdt met de belangen van deze bewoners.

Daarom heeft onze fractie een aantal vragen.

  1. Is de procedure die heeft geleid tot een vigerend bestemmingsplan niet erg tijdrovend geweest en zijn de redenen van de huidige wijzigingsvoorstellen niet daarbij reeds onderwerp van kritiek geweest?
  2. Het eiland zou veel openbaar toegankelijk groen kennen en heeft de huidige planvorming niet juist geleid tot een vermindering daarvan ten behoeve van grotere privé tuinen? Is er dan nog sprake van meer kwaliteit openbaar gebied?
  3. Is de voorgestelde wijziging vooral bedoeld om de verkoopsnelheid en ook de verkoopprijzen te kunnen laten stijgen ? Zijn daarvoor ook de extra verdiepingen met dakterrassen in de plannen opgenomen?
  4. Wat is het belang van de gemeente? Is er sprake van een hogere grondopbrengst? Is er minder te investeren in parkeren en openbaar areaal ? Weegt dit op tegen de nadelen die door de vele omwonenden zullen worden ondervonden ?
  5. Op welke termijn denkt de wethouder een standpunt hierover in te nemen ?
  6. Inwonersbelangen stelt zich op het standpunt dat het vigerende bestemmingsplan onverkort dient te worden gehandhaafd om de gevestigde belangen van de inwoners niet te schaden en de kwaliteit van het openbaar areaal niet te verminderen. Welke procedure heeft de wethouder in gedachten als hij toch instemt met de wijziging ?

Op deze pagina (datum 8-2-2016) zijn de ingediende bezwaren te lezen.

De behandeling kunt u hier beluisteren.