Historische vergissing

23 februari 2014

Rembrandlaan

Inwonersbelangen beziet een historische vergissing van de coalitiepartijen. Ze wekken nu de suggestie dat een variant van de Westelijke randweg en de Rietveldbrug niet bijdraagt aan de oplossing van de vele verkeersproblemen. Dit naar aanleiding van het rapport Rembrandtlaan-Boerendijk . Het rapport op zich beantwoordt de vragen die de opdrachtgever heeft gesteld. Juist over de gestelde vragen is het één en ander op te merken.

Inwonersbelangen vindt dit onbegrijpelijk. Het vreest dat eenzelfde onhoudbare situatie ontstaat op de Rembrandtlaan en de Boerendijk zoals nu op de Steinhagenseweg. Ook daar heeft men de rug niet recht gehouden met als resultaat een weg door de wijk waarin de verkeerssituatie alleen maar verergert. Als de economie aantrekt zal de verkeersintensiteit alleen maar toenemen en zullen de problemen zich opstapelen.

Inwonersbelangen roept de politiek op door te gaan met het aanleggen van een brug en een randweg.

Rapport Rembrandtlaan – Boerendijk diplomatiek geschreven

De gemeente heeft hier de zaken niet op orde!

De opdracht aan de Grontmij is niet echt duidelijk. In bijlage staat niet meer dan “De vraag van de gemeente, in het verkeerskundig onderzoek Rembrandtlaan – Boerendijk, is een second opinion uit te voeren op eerder uitgevoerd studies en adviezen”. Vervolgens worden er 6 documenten genoemd. Is de vraag de opdracht, of was die breder? Dat is van belang, omdat Grontmij terughoudend is in de aanbevelingen.

De voorstellen worden getoetst op de criteria ruimtelijk inpasbaar, verkeerskundig doeltreffend en betaalbaar. Er wordt geen uitspraak gedaan over de samenhang van de voorstellen, zoals bijvoorbeeld de vraag of het zin heeft om, als de Gildewegvariant wordt uitgevoerd, ook de kruispunten met de Boerendijk aan te passen. Als de verkeersintensiteit is afgenomen zouden zelfs de verouderde VRI’s (verkeersregel installatie) nog kunnen voldoen. Dat soort uitspraken wordt (terecht) aan de opdrachtgever / politiek over gelaten. Het rapport is daarmee stevig afgebakend. Het maakt nieuwsgierig naar het standpunt van de opdrachtgever.

Waarschijnlijk vanwege de afbakening door de opdrachtgever is het rapport diplomatiek geschreven. Moeilijke punten, zoals het uitgangspunt dat de Westelijke Randweg niet door gaat en de spanning tussen de beleving van de inwoners, de feiten en de opstelling van de gemeente, worden niet doodgezwegen, maar ‘fijntjes’ aan de orde gesteld. (Voorbeeld op blz 13: “Het doortrekken van de Gildenweg is dus een effectiever middel om de verkeersintensiteit op de bestaande route te doen laten afnemen dan realisatie van de Westelijk Randweg”).

Grontmij is wel verassend duidelijk in het Samenvattend advies op blz. 37 (goed zichtbaar, maar een beetje verstopt en ‘uit de lucht vallend’): “In het geval ervoor gekozen wordt om het alternatief van het doortrekken van de Gildenweg niet te realiseren is, dan wordt sterk geadviseerd uit gaan van realisatie van het vrij liggend fietspad”. NB: Van beide alternatieven zijn de geraamde kosten van dezelfde orde grootte. Ruimtelijk inpasbaarheid kent in beide alternatieven moeilijkheden. De voorkeur moet dus gebaseerd zijn op de verkeerskundige effectiviteit.

Naast desk research heeft er ook ‘feitelijke waarneming’ en een inspraakavond plaatsgevonden. De feitelijke waarneming heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 december 2013. Die datum bestaat niet. 3 december was op maandag. De datum van de feitelijke waarneming is belang, omdat de spits op maandag over het algemeen drukker is dan op dinsdag. En de drukste spits is maatgevend voor de beleving van de bewoners.

Inhoudelijk opvallende zaken in het rapport:

  • Er is heel weinig doorgaand verkeer op de Rembrandtlaan – Boerendijk wordt in het rapport aangegeven. Het gaat naast lokaal verkeer binnen Woerden om verkeer tussen Woerden en het ommeland .
  • Het roetprobleem wordt zonder meer geaccepteerd en toegerekend aan het verkeer op de Boerendijk – Rembrandtlaan toegeschreven. En dan vallen de metingen binnen de wettelijke normen. Maar is de Boerendijk wel de veroorzaker? Hoeveel roet slaat er elders in Woerden neer? Kan dat van de A12 komen, of mogelijk zelfs uit de Rijnmond?
  • Woerden deelt de wegen in in de categorieën doorgaande hoofdweg, hoofdweg (en …?, zie de kaart op blz. 13). Dat is een beslist verouderde categorisering. Grontmij verwijst niet voor niets een aantal malen naar (Gebiedsontsluitingsweg (GOW)). GOW maakt deel uit van de reeks woonstraat / gebiedsontsluiting / hoofdontsluiting / snelweg. Functie en ontwerp van een weg moeten op elkaar zijn afgestemd. Vooral Boerendijk en Jozef Israëlslaan zijn te krap gedimensioneerd. Bovendien: door de Rembrandtlaan – Boerendeel een doorgaande hoofdweg te noemen veroorzaakt de gemeente zelf een deel van de emotie / beleving bij de bewoners.

De gemeente heeft hier de zaken niet op orde!