Kieskompas

Gemeente Woerden maakt gebruik van het Kieskompas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met 30 stellingen wordt de kiezer ondersteund bij het bepalen waarop te stemmen. De politieke partijen geven per stelling aan of zij het ermee eens zijn of niet. Alle partijen hebben stellingen aangedragen. Vervolgens is bij meerderheid van stemmen bepaald welke stellingen erover blijven.

Wij vinden het Kieskompas een goed instrument. De scores die wij toekennen aan stellingen moeten natuurlijk onderbouwd worden door ons. Helaas zijn er enkele stellingen waar wij niet mee uit de voeten kunnen. Een voorbeeld: “De centrumring van Woerden moet een fietspad worden waar auto’s te ‘gast’ zijn.” Deze stelling haalt 1 klein element uit de gehele verkeersproblematiek van Woerden. Zo zijn er stellingen die vandaag de dag geen onderwerp zijn in Woerden of een tegenstelling opwerpen die er niet is. Bijvoorbeeld er moeten meer sociale huurwoningen komen in plaats van koopwoningen. Lees hier (url) waarom dit geen tegenstelling is.

Over deze stellingen geven we op deze pagina uitleg wat onze stelling hierover is.

 

De gemeente mag meer asielgerechtigden opvangen dan door het Rijk is opgelegd

Inwonersbelangen wil dat de gemeente haar uiterste best doet om de landelijke toedeling van statushouders een goede plek in de samenleving te geven. De afgelopen jaren blinkt de gemeente niet uit in de uitvoering van haar werkzaamheden. Recent kwam weer in het nieuws dat heel veel statushouders niet aan het werk komen in Woerden omdat ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spreken. Mensonterende kan het bijna niet. Heb je huis en haard verlaten, ben je veilig in Nederland en heb je vervolgens niets om handen. Gemeente Woerden moet geen extra hooi op haar vork nemen. Ze kan het niet aan en het is mensonterend voor de statushouders. Daarom zijn wij het niet eens met deze stelling.

ICT-onderwijs

In ons verkiezingsprogramma staat het volgende. Goede initiatieven op dit gebeid zijn bijvoorbeeld te vinden bij de bibliotheek die meerdere trainingen en cursussen organiseert voor niet alleen kinderen op de basisscholen maar ook voor senioren. Aanvullend willen wij dat computervaardigheden op de basisscholen van gemeente Woerden een vak wordt. Een kind dat de basisschool verlaat kent de Nederlandse taal, kan rekenen en is computervaardig. Wij zijn het eens met deze stelling.

In Woerden moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy

Zolang de Nationale politie de openbare orde niet meer handhaaft zal de gemeente dat zelf moeten doen. Dit kan door het inzetten van Boa’s en instrumenten zoals cameratoezicht. Om cameratoezicht in te mogen zetten zijn er voorschriften waaraan voldaan moet worden. De bescherming van de privacy is hier een van. De tegenstelling die in deze stelling is opgenomen bestaat niet. Wij zijn voor meer cameratoezicht waar dat helpt om de openbare orde te handhaven.

De centrumring van Woerden moet een fietspad worden waar auto’s te ‘gast’ zijn

Op dit moment wordt de verkeersvisie uitgewerkt tot een plan voor Woerden. De centrumring is er een element van. Dit kan niet los gezien worden van de gehele verkeersvisie. Daarom dat we op dit moment niet eens zijn met deze stelling.

De parkeertarieven in Woerden moeten worden verlaagd, ook al kost dat de gemeente meer geld

Onze boodschap is: Maak Woerden weer aantrekkelijk voor haar ommelanden door verbetering van het aanbod zowel kwalitatief als in de presentatie. Woerden dankt zijn welvaart aan de wijze waarop het de rol van “centrum van de ommelanden” vervulde: Stapelplaats en handelsplaats van agrarische producten. Schakel tussen platteland/omgeving en de wereld buiten onze regio. Stadse voorzieningen als uitgebreider winkelaanbod, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsdiensten. Bedrijfsleven dat voorziet in de benodigdheden van de omgeving. Daarom is het van belang om in te zetten op een “gastvrij Woerden” met een toegankelijke, bezoekersvriendelijke binnenstad. Dat betekent: de verkeersroutes en het parkeerbeleid (gratis parkeren) in en rond de binnenstad en andere winkelcentra herzien. Wij zijn het eens met deze stelling.

De gemeente moet geld uittrekken voor het begeleiden van mensen, ook als het onwaarschijnlijk is dat zij ooit werk vinden

Het werkbedrijf FermWerk vervult als uitvoeringsinstantie een prominente rol als het gaat om werk inkomen van Woerdenaren. Jaar in jaar uit zien we dat het voor FermWerk moeilijk is om te schakelen in de kaders -en uitgangspunten die de gemeenteraad stelt. Het beleid moet er op gericht zijn de zorg veel kleinschaliger en dichter bij de mensen te brengen. De juiste ondersteuning van bijstandsgerechtigden, met bijvoorbeeld gerichte beroepsopleidingen, cursussen en stages is essentieel ter bevordering van prioriteit nummer een: werk en inkomen. Het hebben van een inkomen is van essentieel belang voor mensen. Het gaat om een integrale aanpak, waarbij het niet altijd om veel geld uitrekken gaat. Daarom zijn wij het niet eens met deze stelling.

In Woerden mag een experiment met het basisinkomen worden ingevoerd

Het is goed om na te gaan wat het betekent als mensen een basisinkomen ontvangen. Wordt het daarmee goedkoper of juist duurder? Wat betekend het voor de persoon en eventueel voor zijn of haar gezin? En wat betekent het voor de samenleving? Allemaal vragen waarop antwoord kan komen door een experiment. Dit wil niet zeggen dat het ingevoerd gaat worden. Wij zijn het dus wel eens met de stelling dat er geëxperimenteerd mag worden.

Mensen met een bijstandsuitkering moeten verplicht een tegenprestatie leveren

Het is de samenleving die de bijstandsuitkering betaalt en van de ontvanger mag in het algemeen verwacht worden dat die dan ook iets voor de samenleving doet. Wij zijn het eens met deze stelling.

Inwoners met een laag inkomen hoeven geen eigen bijdrage voor de thuiszorg te betalen

De thuiszorg moet voor iedereen toegankelijk te zijn. Een laag inkomen is een relatief begrip. Er zijn mensen met een laag inkomen, maar met een behoorlijk vermogen. Daarmee is de stelling te eenvoudig en hebben wij het met neutraal gekwalificeerd.