kosten renovatie gemeentehuis

Kosten renovatie gemeentehuis, vinger aan de pols houden

Inwonersbelangen houdt vinger aan de pols: kosten renovatie gemeentehuis

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over prijsstijgingen bij de huidige renovatie van het gemeentehuis. Ze worden veroorzaakt door hogere prijzen in de aanbiedingen van de aannemers. De prijsstijgingen worden door het college opgevangen door de posten onvoorzien en optimalisatie te gebruiken. In de bouwwereld is het gebruik dat deze posten aangesproken worden tijdens de bouw en niet voordat de bouw start, zoals nu gebeurt. Reden voor Inwonersbelangen om hier vragen over te stellen.

Vragen over kosten renovatie gemeentehuis

De hierin beschreven uitgangspunten voor de prijsvorming en de recente rapportage over de uitkomsten van de aanbesteding geven ons aanleiding een aantal vragen te stellen. Dit  om duidelijkheid te verkrijgen over de financiële en bouwkundige kaders van de renovatiewerkzaamheden.

kosten renovatie gemeentehuisNadrukkelijk betreft het geen vragen over het uiteindelijke resultaat van de aanbesteding. Wel over de consequenties voor de budgettering, prijsoverschrijdingen in de toekomst en de post onvoorzien.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1. Om welke optimalisaties gaat het? Zijn dit kwalitatieve alternatieven en zo ja, welke?
  2. Door wie zijn deze optimalisaties bedacht? Zijn dit bezuinigingen, het achterwege laten van voorgenomen werken of inrichtingen?
  3. Over welke bedragen spreken we bij de optimalisaties?
  4. Zijn de bouwprijsstijgingen voorzien en zo ja, voor welk percentage?
  5. Is er sprake van prijsstijgingen tijdens de bouwwerkzaamheden of tot de aanbesteding en komt er nog een verrekening van nog te verwachten of nog op te treden prijsstijgingen?
  6. Is er nog een bedrag in het budget gereserveerd voor de tegenvallers qua prijsstijgingen?
  7. De post onvoorzien is bedoeld voor voornamelijk zaken die vergeten zijn of nog als nadere wensen tijdens de bouw naar voren komen. Hoeveel is nog beschikbaar van de oorspronkelijke post onvoorzien?
  8. Er zal geen sprake zijn van een verhoging van het financiële budget. Hoe gaat het college daarmee om als er nu al een beroep is gedaan op de post onvoorzien om prijsstijgingen te kunnen betalen?
  9. Zijn er nog mogelijkheden om tot minderwerk te komen als er toch nog tegenvallers gaan ontstaan en aan welke werkzaamheden wordt dan gedacht?
  10. Wordt het daarbij mogelijk meer tot “sober en doelmatig” te komen en waaraan zou dan kunnen worden gedacht?