Aanpak Stikstof Woerden

Aanpak Stikstof Woerden: Wat is het beleid?

De afgelopen weken is de stikstofaanpak veelvuldig in het nieuws. De plannen van de regering zijn bekend gemaakt en heeft tot de nodige commotie geleid. Voor Inwonersbelangen is het duidelijk geworden dat het ook een onderwerp wordt voor de lokale democratie. Het kan niet alleen voor de boeren grote gevolgen hebben. Er zijn ook andere effecten voor gemeente Woerden die omvangrijk kunnen zijn. Om agrarisch bestemde grond een natuur bestemming te geven is daar een bestemmingswijziging voor nodig. Hierover gaat de gemeenteraad. Deze ontwikkelingen vragen van gemeente Woerden eenduidig beleid. Welk beleid gaat gemeente Woerden voeren ten aanzien van de Aanpak Stikstof?

Provincie wil grond van Amersfoort ruilen voor grond in Woerden

De omwonenden aan de Breudijk in Harmelen hebben van Provincie Utrecht een brief gekregen. Hierin worden ze geïnformeerd over reeds vergevorderde plannen om circa 6ha grond nabij de Breudijk te Harmelen in te richten als natuurterrein. Het is een ruil van grond in Amersfoort waar een randweg aangelegd gaat worden (of reeds is aangelegd), zo hebben wij vernomen. De Provincie zal hiervoor een wijzigingsplan indienen bij gemeente Woerden. Het concept wijzigingsplan is reeds ingediend bij gemeente Woerden en wordt inhoudelijk beoordeeld. Vervolgens gebruikt de provincie het antwoord voor het vervolgtraject. Daarna volgt een wijzigingsplan en moet de gemeenteraad van Woerden daar een besluit over nemen. Omdat gemeente Woerden nog geen beleid heeft ten aanzien van de Aanpak Stikstof is het van grootst belang dat de gemeenteraad een besluit neemt over het antwoord aan de provincie.

Onduidelijkheid over effecten voor gemeente Woerden van de Aanpak Stikstof

De Aanpak Stikstof kan grote gevolgen hebben voor de boeren in gemeente Woerden. Waar misschien minder bij stil gestaan wordt is dat het grote gevolgen kan hebben voor de hele gemeente. Tot aan de evenementen en cultuursector toe. Een vuistregel is dat elk boerenbedrijf aan circa 5 andere mensen werkgelegenheid in de gehele keten van bedrijven biedt. Denk hierbij onder andere aan loonbedrijven, agrarische bedrijfsverzorging, mechanisatiebedrijven, roestvrijstaalindustrie, verwerkende (kaas) bedrijven en (kaas) handelaren die in gemeente Woerden actief zijn. In Woerden zorgen deze bedrijven voor werkgelegenheid. En veel van deze bedrijven zijn sponsors van evenementen. Bij het verdwijnen van de boeren, zal ook bedrijvigheid van deze bedrijven fors afnemen. Dus minder werkgelegenheid, maar ook minder geld voor sponsoring. Een indicatie van de gevolgen voor gemeente Woerden zijn zeer gewenst om tot een beleidsstandpunt ten aanzien van de Aanpak Stikstof te komen.

Aanpak Stikstof Woerden

Versnipperde aanpak kan leiden tot een waterbed effect van problemen

Als door de Aanpak Stikstof diverse boeren gaan verdwijnen is hier regie op noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat versnipperd in gemeente Woerden agrarisch bestemde grond gewijzigd wordt in natuur. Zodat dit in de toekomst geen belemmeringen vormen voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers in de toekomst.

Waterstand speelt bijvoorbeeld een rol. Voor bepaalde natuur is een hogere waterstand nodig. Dit kan ook pas na 5 of 10 jaar wenselijk blijken te zijn. Mochten er naast de natuurgebieden boomgaarden staan dan verzuipen die letterlijk als de grondwaterstand verhoogd wordt. Of de gewenste vegetatie ontwikkelt zich niet. Waardoor er maatregelen komen op het gebied van stikstof voor omliggende (boeren) bedrijven. Dit kan als een herhalende olievlek door onze gemeente gaan.

Het beheer van de natuurgebieden moet ook geborgd worden. Anders krijgen we een verpaupering van deze gronden in gemeente Woerden. Ook is bij versnippering het beheer complexer. Dit is een grote zorg, want de boeren in Woerden zorgen goed voor hun land. De weilanden geven altijd een mooie aanblik met een grote (bio)diversiteit. Een ander aspect is de onkruiddruk die hoger wordt door de versnippering op omliggende agrarische percelen die in gebruik zijn door de boeren. Om versnippering te voorkomen is het zeer gewenst dat er beleid komt ten aanzien van de Aanpak Stikstof Woerden.

Beleid buurtgemeenten: Geen nieuwe natuurgebieden

Zover bekend zijn buurgemeenten actief bezig met stikstofbeleid. Zo hebben we begrepen dat gemeente Montfoort het besluit heeft genomen dat er geen nieuwe natuurgebieden bij komen. De Ronde Venen heeft in hun coalitieplannen opgenomen dat agrariërs ruimte moeten krijgen voor innovatie. In het coalitieakkoord van gemeente Woerden komt het woord stikstof niet voor. Wat het beleid ten aanzien van de Aanpak Stikstof Woerden wordt is onduidelijk. Ondanks dat het zeer actueel is en zelfs urgent omdat het nu op het bordje van de gemeenteraad komt. Of eigenlijk al ligt.

Vragen over Aanpak Stikstof Woerden

De vragen van Inwonersbelangen zijn:

 1. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat beleidsvorming betreffende de Aanpak Stikstof voor gemeente Woerden zeer actueel en zelfs urgent geworden is?
 2. Kan (op hoofdlijnen) in kaart gebracht worden aan de hand van een aantal scenario’s (gering aantal boerenbedrijven gaat stoppen, een groot aantal boerenbedrijven gaat stoppen en een scenario hier tussen in) wat de effecten kunnen zijn van de Aanpak Stikstof voor gemeente Woerden. Mogelijke effecten:
  • Voor de boerenbedrijven zelf;
  • Voor de mogelijk te ontwikkelen natuur die gewenst is door de provincie en rijksoverheid;
  • Voor de bedrijven in de keten van de boerenbedrijven;
  • Voor de werkgelegenheid in gemeente Woerden;
  • Sponsoring voor evenementen.
 3. Of het college een aantal alternatieven voor het Woerdense beleid ten aanzien van de Aanpak Stikstof kan formuleren en aan de gemeenteraad voorleggen? Gezien de urgentie is het gewenst dat de gemeenteraad hierover in debat kan gaan na het zomerreces (september of oktober). Is het college het met Inwonersbelangen hierover eens? En wanneer kan het college de gemeenteraad hier een voorstel voor doen?
 4. Inwonersbelangen vindt het noodzakelijk dat de concept beantwoording van gemeente Woerden aan Provincie Utrecht omtrent de 6ha grond nabij Breudijk voorgelegd wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Dit omdat er geen beleid is. Kan het college dit toezeggen?