Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Terugblik gemeenteraad Woerden 6 juli 2022

Afgelopen woensdag was er de maandelijkse raadsvergadering. Het grootste agendapunt ging over de plannen/begroting van 2023. Een van de verkiezingsbeloftes van Inwonersbelangen is gerealiseerd: Er komt een aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden. Verbaasd waren wij over het sneuvelen van ons voorstel voor meer bomen en groen. Zeker van Lijst van der Does hadden we steun verwacht. Ze willen immers de partij van de bloemetjes en bijtjes zijn. Mooi was het om te zien dat er grote steun was voor de boeren. Lees hier ook meer over het opgeschorte uitsterfbeleid parkeren in de binnenstad, Rembrandtbrug, ophoging Molenbuurt Harmelen en Nieuwendijk Woerden, Westelijk Randweg en Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) Kamerik.

 

Stoel van de toekomst

De basisschool de Achtsprong bood de gemeenteraad de stoel van toekomst aan. De kinderen van deze Stoel van de toekomstschool mochten allemaal een ontwerp maken. Een van de ontwerpen is het geworden. Deze is van allemaal duurzame onderdelen gemaakt. Alle onderdelen hebben een speciale boodschap. Zo zijn de bladeren door groep acht gemaakt van gesmolten plastic doppen. De “Stoel van de toekomst” heeft een vaste plek in de gemeentezaal gekregen. De stoel moet gaan helpen bij het maken van moeilijke keuzes.

Stikstof en boeren

De heer Kreuger sprak de gemeenteraad toe namens een grote groep boeren uit Woerden. Hij onderstreepte het belang van het platteland van Woerden. Het buitengebied van de Gemeente Woerden Aanpak Stikstof Woerdendreigt drastisch te veranderen als deze plannen uitwerking vinden. Zonder toekomstperspectief blijft er geen agrariër meer over. En laten wij nou juist agrariërs nodig hebben voor beheer van het landschap, weidevogels, lokaal voedsel, en een vitaal platteland. Houd u niet bezig met hoeveel winst bedrijven rondom de agrarische sector hebben verdiend maar kijk hoe u lokale agrariërs kan helpen. Het gaat over de gemeente Woerden, haar platteland en haar ondernemers; daar zit u hier voor: geen van alle mag de dupe worden van beleid uit Den Haag. Naar aanleiding hiervan besloot een grote meerderheid (met uitzondering van D66 en Splinter) om een brief te sturen naar het kabinet. Inwonersbelangen heeft de volgende passage laten toevoegen: Een dringend beroep gedaan wordt op het kabinet om in gesprek te gaan met de agrarische sector en samen met de sector te kijken naar oplossingen voor alle betrokken partijen.

 

Jaarrekening en ophoging Molenbuurt Harmelen en Nieuwendijk in Woerden

De jaarrekening van 2021 is goedgekeurd in de gemeenteraad. Daarbij werd een winst van €5,- miljoen gepresenteerd. Reden voor Inwonersbelangen om aandacht te vragen voor het ophogen van wijken in gemeente Woerden. Al jaren horen de bewoners van de Molenbuurt in Harmelen dat hun buurt niet opgehoogd wordt. De reden die iedere keer gegeven wordt is dat er geen geld voor is. Dit horen ze al meer dan 20 jaar. Iedere dag dat je je huis verlaat of weer thuiskomt zie je de zwaar verzakte buurt. Wrang is het dan wel dat er grote krantenkoppen zijn dat gemeente Woerden veel winst maakt. Voor komend jaar staat de ophoging van de Molenbuurt op de planning. Te weinig geld kan dan geen reden meer zijn dat het niet uitgevoerd wordt. Eigenlijk is er geen enkele reden meer. Dit geldt in mindere mate, maar eigenlijk net zo voor de Nieuwendijk in Woerden

Kadernota, wat gaan we doen in 2023

Een groot deel van de raadsvergadering ging over de kadernota. Met de kadernota bepaalt de gemeenteraad wat er in de begroting van de gemeente komt. Jaarlijks wordt de begroting in november vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente gaat doen het komend jaar en wat het mag kosten.

Voor Inwonersbelangen zaak om voorstellen te doen vanuit haar verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld het afschaffen van de hondenbelasting of de wens voor meer bomen en groen. Een aantal voorstellen kon op steun rekenen, maar vaak was er geen meerderheid. De nieuwe coalitie wilde niet meegaan omdat het duidelijk was dat zij de touwtjes in handen willen houden. Hun repliek op onze voorstellen was dat het net geïnstalleerde college aan de slag is om het coalitieakkoord uit te werken in een nieuwe begroting. En dat we daar maar op moesten wachten.

Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Er was een voorstel dat wel op grote steun kon rekenen. Namelijk het voorstel voor een aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden. Het aangenomen voorstel luidt als volgt: Hardrijders staan steevast in top van ergernissen in eigen wijk of buurt. Ook in gemeente Woerden is het veelgehoord. Het is niet alleen een ergernis maar kan ook tot een onveilig gevoel leiden of zelfs tot onveilige situaties. Met een actieplan kan bepaald worden waar het speelt en hoe te hard rijden aangepakt kan worden. Het hele scala van voorlichting & bespreekbaar maken tot aan toezicht & handhaving kan hiervoor benut worden. In het eerste kwartaal van 2023 komt er een voorstel naar de gemeenteraad. Inwonersbelangen maakt hiermee weer een verkiezingsbelofte waar. Er komt dus een aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden.

Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Voorstellen die het niet haalden

Hier zijn al onze voorstellen na te lezen. Kort samengevat ging het om:
– De komst van een wijkcentrum in de Bomen -en Bloemenbuurt en in de Staatsliedenkwartier
– Meer bomen en groen
– Structureel gezonde organisatie gemeente Woerden
– Geluidshinder van de A12 terugdringen
– Een afwegingskader voor de Rembrandtbrug
– Maak van centrum auto te gast
– Afschaffen hondenbelasting

Het verbaasde ons dat meer bomen en groen niet op een meerderheid kon rekenen. Onze inzet was 7,5% meer bomen en groen in gemeente Woerden. We lieten nadrukkelijk de ruimte aan de andere partijen om met een ander percentage te komen. Maar geen van de partijen ging op deze uitnodiging in. Ook Lijst van der Does was oorverdovend stil. Dit verbaasde ons zeer. Het is de partij die zich profileert als partij voor de natuur en van de bloemetjes en bijtjes. Maar als het erop aan komt is het stil.

Impressie van de €30,- miljoen kostende Rembrandtbrug

Rembrandtbrug

Een ander punt is de Rembrandtbrug. Wij willen dat er een duidelijk punt komt wanneer de aanleg hiervan gestaakt wordt. In het coalitie akkoord is opgenomen dat de Rembrandtbrug getemporiseerd wordt totdat de prijzen stabiliseren. Ondertussen gaat het aankopen van gronden en dergelijke wel door. Hiermee is het een open eind project geworden. Er is geen goede raming te geven, ook niet wanneer dit wel kan. En of de verschillende randvoorwaarden (zoals juridische randvoorwaarden) voor vertraging gaan zorgen is ook onduidelijk. De financiële impact van de Rembrandtbrug is zeer groot voor gemeente Woerden. Duidelijke criteria wanneer dit project moet stoppen ontbreken. Het kan niet zo zijn dat er veel geld uitgegeven wordt zonder te weten of het wel binnen de mogelijke van gemeente Woerden ligt om deze brug ooit aan te leggen. Dit is dan ook geen politiek standpunt maar gewoon goed bestuur. En niemand kan daar op tegen zijn, tenzij je hier juist politiek in wil bedrijven. Helaas bleek een meerderheid dit voorstel niet te steunen.

Westelijk randweg en een alternatief voor bedrijven in Barwoutswaarder

Inwonersbelangen ziet de Rembrandtbrug niet zitten. Er is al 25 jaar een goede oplossing voor de verkeerssituatie in Woerden-west: De westelijke randweg in combinatie met de Rietveldbrug. Omdat deze oplossing alsmaar op zich laat wachten moeten er steeds weer lapmiddelen uitgevoerd worden. Onlangs de geluidswerende maatregelen langs de Hollandbaan. Nu komen ondernemers in het westelijke puntje van gemeente Woerden (Barwoutswaarde) met een voorstel. Ze zitten op de grens met Bodegraven/Reeuwijk en zien daar op 400 meter afstand een weg lopen die zo naar de A12 gaat. Ze willen dat de gemeente hier een voorstel voor maakt. Dit had niet gehoeven als de westelijke randweg er was geweest. De eerste verkenningen voor deze verbindingsweg zijn door de meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Maar niet eerder dan dat er veel onduidelijkheid was over wie en wanneer de €50.000 aanloopkosten moet gaan betalen.

Start uitsterfbeleid Binnenstad opgeschort en CPO Kamerik

De VVD had goed opgelet en zag dat het uitsterfbeleid in de binnenstad binnenkort van start gaat. Binnenstadbewoners en -ondernemers raken hun straatvergunning kwijt bij een wisseling van kenteken. Dit zou pas starten als de evaluatie van het parkeerbeleid afgerond is. Omdat deze evaluatie vanwege personeelsgebrek nog lang niet klaar is, heeft de gemeenteraad besloten dat het uitsterfbeleid nog niet mag starten.

Het dorpsplatform Kamerik heeft een geweldig initiatief met de jongeren opgezet voor een CPO-project. In een CPO doen de toekomstige bewoners heel veel zelf. Daardoor vallen de kosten van nieuwe woning veel lager uit. De initiatiefnemers zagen kansen voor 24 starterswoningen op de oude schoollocatie Overstek 1. Helaas wilde het college hier niet aan meewerken. Daarom dat Inwonersbelangen een voorstel deed om hier wel aan mee te werken. Helaas kon deze niet op steun rekenen. Een ander voorstel haalde het wel, ook Inwonersbelangen stemde voor: “Samen met het dorpsplatform te zoeken naar een locatie binnen Kamerik voor het realiseren van het CPO-project en de raad te informeren over de voortgang.” Dit is in elk geval beter dan niets. Maar het is een hard gelag dat met dit voorstel de jongeren weer lang moeten wachten. Minimaal nog 2 jaar bij je ouders wonen of wachten met samenwonen en eventueel een gezin te kunnen stichten.