Ernstige hinder windturbines

Artsen: Ernstige hinder windturbines

De coalitie Lijst van der Does, CDA, CU/SGP en Progressief Woerden gaan gewoon door met het plaatsen van windmolens in Reijerscop – Harmelen. Ondanks dat een artsencollectief alarm slaat over veel omwonenden die gezondheidsklachten krijgen.

Voorpagina Algemeen Dagblad: omwonenden ervaren ernstige hinder windturbines

De tekst in het artikel doet alle alarmbellen rinkelen: ‘Een groep artsen vindt dat de overheid de mogelijke gezondheidsrisico’s van windturbines op land niet serieus neemt. Ze zien de negatieve gevolgen van de windmolens in hun praktijk.’

Volgens de artsen ervaart ‘een flink deel’ van de omwonenden ‘ernstige hinder’ door het constante geraas van de draaiende turbines en het laagfrequente geluid dat ze produceren. ,,De slapeloosheid leidt tot stress, boosheid, vermoeidheid en verhoogde niveaus van irritatie en alertheid”, vertelt Cornelis Pet, huisarts in het Groningse Meeden. ,,Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek, verbetert er niets.”

Krappe meerderheid gemeenteraad veegt gezondheidsrisico’s consequent van tafel

In 2008 heeft een grote meerderheid (20 van de 28 aanwezige raadsleden) van de gemeenteraad van Woerden zich tegen de komst van windmolens uitgesproken. De redenen daarvoor waren dat windmolens het landschap van het Groene Hart aantast en de onduidelijkheid over de risico’s voor de volksgezondheid van omwonenden. Ondanks het eerder genomen besluit en nog steeds niet onderzochte risico’s voor de volksgezondheid heeft een krappe meerderheid van de gemeenteraad in 2023 besloten dat Reijercop (Harmelen) de voorkeurlocatie wordt voor het plaatsten van 4 grote windmolens van 270 meter hoog.

Ernstige hinder windturbines

Waarom doorgaan ondanks uitspraak artsen over Ernstige hinder windturbines

De artsen die de alarmbellen laten afgaan zijn verenigd in het artsencollectief Wind Wiki. Zij vinden dat de negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat zwaar worden onderschat. Het enige logische besluit dat nu genomen kan worden is alle plannen stilleggen voor windmolens in Reijerscop – Harmelen. Risico’s lopen met de gezondheid van mensen mag gewoon niet. En deze groep is heel groot zo maakt Wind Wiki duidelijk: “Het is pure volksverlakkerij en een moedwillige manier om gezondheidsschade te veroorzaken. Volgens de wet mag je je naasten niets aandoen, maar voor de overheid geldt kennelijk iets anders.”

Vragen Inwonersbelangen

Naar aanleiding hiervan hebben we vragen gesteld:

  1. Klopt het dat het college uit gaat van een eigen MER, zolang er geen landelijke normen zijn voor de afstand van windmolens tot woningen (hierna norm genoemd)?
  2. Is het college eens met Inwonersbelangen dat de uitkomsten van een eigen MER afhankelijk is van de specifieke deskundige die gevraagd wordt deze op te stellen? En dat deze tot lange procedures zal leiden bij de Raad van State?
  3. Wat is de reflectie van het college op de argumenten van de artsen om minimaal 10 maal de tiphoogte als afstand te hanteren tot woningen? Dit uit het principe dat je je naaste geen schade berokkenen. Waarbij we de reflectie van het college vragen vanuit lokaal perspectief wetende dat er dit moment geen landelijk normen zijn.
  4. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat inwoners niet jaren in onzekerheid mogen verkeren of er windmolens geplaatst gaan worden op een afstand waarbij risico’s voor volksgezondheid zijn? Dat de huidige tijdlijn (afbeelding hierboven) eigenlijk al te lang is? En door de procedures bij de Raad van State dit nog veel langer gaat duren dan aangeven op de tijdslijn?
  5. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat verdere besluitvorming over windmolens moet wachten totdat er geldende normen zijn? Een eigen MER geen soelaas beidt? Dat zolang deskundige het oneens zijn en het besluitvormingstraject over normen beïnvloed, inwoners uit Woerden niet in onzekerheid mogen verkeren?

De vragen en het artikel uit het AD is hier te lezen.