Rembrandtbrug

Rembrandtbrug: Verkeerde informatie verstrekt?

Opnieuw zijn er artikel 42 vragen nodig om opheldering te verkrijgen over de informatie en het proces ten aanzien van het project Rembrandtbrug. De gemeenteraad lijkt verkeerd geïnformeerd. Als dit zo is, dan zullen de kosten van Rembrandtburg weer verder oplopen.

Heeft er nu wel of niet een inventarisatie plaatsgevonden?

Op 4 maart jl. is er een brief vanuit de gemeente gestuurd aan de bewoners wonend en ondernemers gevestigd rondom het tracé van het project Rembrandtbrug. In deze brief wordt aangegeven dat er continu gewerkt is aan de ontwerp werkzaamheden van dit project. Ook wordt aangekondigd dat de gemeente laat onderzoeken, door middel van proefsleuven, hoe en waar de kabels en leidingen in het gebied liggen.

Op 28 september 2022 heeft het College naar de gemeenteraad de Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan ‘Rembrandtbrug’ gestuurd. Hierin is de gemeenteraad over kabels en leidingen als volgt geïnformeerd:

* * * * *

8.19 Kabels en leidingen

U geeft aan dat in zijn geheel in het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug het onderdeel kabels en leidingen ontbreekt en dat het verleggen een kostenpost met zich meebrengt. 

Reactie

Het onderdeel kabels en leidingen is opgenomen in paragraaf 4.11 van de toelichting op het bestemmingsplan. Alle aanwezige kabels en leidingen binnen de plangrenzen zijn geïnventariseerd, waarbij de focus ligt op deze kabels en leidingen die mogelijk een raakvlak vormen met de geplande werkzaamheden. Uit de inventarisatie blijkt dat binnen de plangrenzen datakabels, laag- en middenspanningskabels, gasleidingen hoge en lage druk, rioolleidingen onder druk en vrijverval en waterleidingen aanwezig zijn (zie tabel 4.12 in de toelichting). In de kostenraming is rekening gehouden met de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. 

Conclusie

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

* * * * *

Gemeenteraad lijkt onjuist geïnformeerd over Rembrandtbrug

Uit de beantwoording zienswijzen komt het beeld naar voren dat de inventarisatie van leidingen en kabels uitgevoerd is. Dit staat haaks op de brief die recent gestuurd is, waarin inwoners en bedrijven geïnformeerd worden over uit te voeren werkzaamheden om in kaart te brengen waar leidingen en kabels in de grond zitten.

Naar aanleiding hiervan hebben Inwonersbelangen, Splinter en Woerden & Democratie de volgende vragen:

  1. Hoe kan het zijn dat er nu pas onderzoek wordt gedaan naar de kabels en leidingen?
  2. Hoe kan het dat gemeenteraad eind 2022 geïnformeerd is dat helemaal inzichtelijk is waar kabels en leidingen liggen en dat er nu een onderzoek naar gedaan wordt?
  3. Wordt de gemeenteraad wel adequaat geïnformeerd over alle zaken die spelen rondom de Rembrandtbrug? Zijn er nog meer zaken waarover de gemeenteraad niet over geïnformeerd is? Denk bijvoorbeeld aan de benodigde keerlussen, waar uit eigen onderzoek van raadsleden bleek dat deze wel nodig zijn.
  4. Hoe is een raming van alle kosten en benodigde investeringen mogelijk als onduidelijk is, waar wat in de grond zit?
  5. Is het standpunt van het college nog steeds dat alle kosten voor omleggen van leidingen en kabels niet voor rekening van de gemeente is?