Meer bureaucratisering voor contact met inwoners

12 juli 2015

Communicatie

 

Een goede communicatie met de inwoners, ondernemers en instellingen door de gemeente Woerden is onontbeerlijk. Inwoners, ondernemers en instellingen hebben goede ideeën, kennen de eigen omgeving het beste en willen meedenken. Ook de huidige coalitie geeft in haar coalitieakkoord aan dit van groot belang te vinden.

 

In de eerste helft van 2015 zijn meer dan 120 brieven verstuurd door inwoners, ondernemers en instellingen met klachten, reacties en ideeën.

Het overgrote deel betrof:

  1. Klachten over de uitvoering van het hondenbeleid,
  2. Het ad-hoc verdwijnen van ondergrondse containers,
  3. Het verdwijnen van bomen en groen,
  4. Afsluiten verkeer Groenendaal in Harmelen,
  5. Twijfels over de plannen voor de Boerendijk – Rembrandtlaan en
  6. Parkeerperikelen. Het beeld dat uit de brieven kan ontstaan, is dat inwoners, ondernemers en instellingen zich niet altijd serieus genomen voelen.

Inwonersbelangen wilde weten of het beeld correct is of dat het vertekend is. Daarom heeft Inwonersbelangen een voorstel ingediend waarin:

Het college gevraagd wordt om de stand van zaken op te maken omtrent de communicatie met de inwoners, instellingen en ondernemers?
Of er bijsturing of aanscherping nodig is om de harde  doelstellingen uit het coalitieakkoord met betrekking tot communicatie te halen.
Daar waar uit de evaluatie blijkt dat inwoners, ondernemers of instellingen teleurgesteld zijn in de communicatie het college ook concrete stappen zet om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Het voorstel van Inwonersbelangen is door de “paarse coalitie” van Woerden niet aangenomen. Zij geven aan dat zij over het algemeen tevreden zijn hoe de inwoners, ondernemers en instellingen door gemeente behandeld worden. Inwonersbelangen krijgt heel andere signalen uit de samenleving.
Op korte termijn wil dit college geen evaluatie uitvoeren. De ingezette acties zijn straks voldoende en worden in de tweede helft van 2015 duidelijk. Zo wordt eraan gedacht om het aantal communicatiemedewerkers uit te breiden, aldus de voorzitter van het college. Overigens was het niet de vijfde wethouder die deze vragen beantwoordde. De vijfde wethouder die de communicatie in haar portefeuille heeft. Een vreemde gang van zaken.