Rembrandtbrug

Terugblik gemeenteraad 21 december 2022

Woensdag 21 december was de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Het eerste onderwerp was de extra €10,- miljoen voor de Rembrandtbrug. Het tweede onderwerp was het Noodfonds energiearmoede. Het derde onderwerp ging over de zwembaden. Deze is doorgeschoven naar januari omdat er geen tijd meer was.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de extra €10,- miljoen voor de Rembrandtbrug en deze mag nu €31,5 miljoen kosten. Lijst van der Does stelde zelfs dat de leefbaarheid met de aanleg van deze brug fors vooruit gaat. Inwonersbelangen ziet duidelijk dat dit niet het geval is. Voor heel  veel inwoners gaat de leefbaarheid fors achteruit. Dat is nu al gaande voor de omwonenden van de Hollandbaan. Zij hebben veel meer verkeersoverlast gekregen als gevolg van het opknappen van de Boerendijk. Met de aanleg van de Rembrandtbrug wordt de verkeersintensiteit op de Hollandbaan nog veel groter.

De Rembrandtbrug

Er lagen 2 voorstellen met betrekking tot de Rembrandtbrug. De eerste betrof het budget voor de Rembrandtbrug te verhogen met bijna €10,- miljoen, waardoor er op voorhand  totaal €31,5 miljoen uitgegeven gaat worden. Het tweede voorstel ging over het bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug en de toegangswegen, voornamelijk door het bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Rembrandtbrug is niet de beste oplossing voor Woerden west

Ons standpunt over de Rembrandtbrug was en is nog steeds helder:

  1. Het is geen structurele oplossing voor de verkeerssituatie in Woerden west. Het is namelijk niet gebaseerd op de verkeersvisie. Zie daarvoor de opdracht beschrijving in Eindrapport project brug Woerden-west;
  2. Aanleg van de Rietveldbrug in combinatie met de westelijke randweg, is goedkoper en leidt het verkeer niet door de woonwijken van Woerden heen, maar juist daar buiten;
  3. De kiezers zijn niet gekend of zij €10,- miljoen extra overhebben voor de Rembrandtbrug en daar meer OZB voor moeten gaan betalen. Wij hebben ondertussen al van honderden inwoners en ondernemers te horen gekregen dat ze deze brug niet willen;
  4. Met de verwachte hogere inflatie en de aangekondigde juridische procedures zal de extra €10,- miljoen bij lange na niet voldoende zijn. Er circuleren al extra bedragen van €5,- tot €10,- miljoen boven op de nu extra gevraagde €10,- miljoen;
  5. De verstrekte informatie door het college is niet overal volledig en niet op alle punten juist;
  6. De ondernemers op Barwoutswaarder hebben niet gevraagd om het opknappen van het bedrijventerrein. Er is ook geen enkele inwoner die erom vraagt. Wel krijgen de ondernemers een bak aan sores over zich heen en worden, ondermeer over het mogelijke voortbestaan van hun bedrijf,  in het ongewisse gelaten. Tijd die ze liever besteden aan ondernemen!

Inwonersbelangen kwam met 3 voorstellen

Er kleven heel veel risico’s aan de Rembrandtbrug. Inflatie, schaarste en langlopende juridische procedures zullen uitmonden in nog hogere kosten dan de €31,5 miljoen en grote vertragingen. De risico’s zijn reëel en het kan zijn dat de gemeente Woerden hierdoor op slot gaat. Geen  nieuwe wensen en/of ambities zijn dan meer mogelijk, sociale voorzieningen worden uitgehold, onderhoud van gemeentelijke objecten gaan fors omlaag, de OZB gaat omhoog en er is een reële kans is dat we een artikel 12 gemeente worden, waarbij  de gemeente Woerden onder toezicht wordt gesteld van de provincie.

Daarom hebben wij  3 voorstellen ingediend:

  • Stop met de Rembrandtbrug en leg de Rietveldbrug aan;
  • De keus voor de Rembrandtbrug voor te leggen aan de kiezers door middel van een referendum;
  • Laat eerst een groep van deskundigen de plannen nalopen. Een zogenaamde second opinion.

Helaas heeft geen van de 3 voorstellen een meerderheid gehaald.

Verdeelde coalitie

De coalitie van het CDA, Lijst van der Does, CU/SGP en Progressief Woerden (Groen Links en PvdA) hebben het college opdracht gegeven om de voorbereidingen voor de Rembrandtbrug door te zetten. Bijzonder omdat Progressief Woerden begin van dit jaar fel campagne gevoerd heeft tegen deze brug! Progressief Woerden stemde tegen de extra kosten, maar wel voor het bestemmingsplan. Door steun van de VVD haalde het voorstel voor de extra €10,- wel.

Second opinion of de financiën wel juist zijn

De VVD had ook een voorstel gedaan om deskundigen de plannen te laten nalopen (een second opinion). Alleen mocht van de VVD de werkzaamheden en de uitgaven gewoon doorgaan totdat de second opinion klaar is. De wethouder gaf aan dat hij hier een half jaar de tijd voor nodig heeft. Voor ons onbegrijpelijk dat je een second opinion vraagt, maar ondertussen de uitgaven gewoon doorgaan. Mocht uit de second opinion blijken dat de €31,5 miljoen niet voldoende is, dan is het enige wat mogelijk is om de extra benodigde miljoenen goed te keuren en die aan de burger door te belasten, of miljoenen verlies nemen voor een brug die er nooit komt!

Noodfonds Energiearmoede 2023

De stijgende energieprijzen maken dat steeds meer kwetsbare inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in financiële problemen komen. De gemeenteraad heeft daarom op 17 november 2022 besloten om een bedrag van € 1.000.000 in de begroting 2023 op te nemen als ‘Noodfonds Energiearmoede’ om de meest kwetsbare groepen het hoofd te bieden.

Het college stelde een tijdelijk pakket aan extra maatregelen voor. Voor de aanpak van energie-armoede in het jaar 2023 ten behoeve van de groep inwoners met een inkomen van 120% tot 140% van het sociaal minimum. En voor maatschappelijke organisaties die in problemen zijn geraakt door een gestegen energierekening.

Voorstel om meer mensen te kunnen helpen

D66 kwam met een voorstel om het noodfonds beschikbaar te stellen voor inwoners met een huishoudinkomen tot 175% van het bruto sociaal minimum. In combinatie met een energienota in 2023 die meer dan 13% van het bruto huishoudinkomen bedraagt. Inwonersbelangen vond dit een goed voorstel. Zo komt hulp voor een grotere groep mensen beschikbaar die in de problemen komen door de gestegen energieprijzen. Helaas haalde dit voorstel geen meerderheid.

Het voorstel van het college haalde wel een meerderheid. Hiermee wordt in elk geval een groep inwoners geholpen. Wie weet kan de groep groter worden in de zeer nabije toekomst.

Zwembaden

De voorstellen voor de zwembaden zijn doorgeschoven naar januari. Wij hadden een amendement om het voorstel van het college te wijzigen. Voor ons is het onbegrijpelijk dat er onderzoek nodig is naar het goedlopende zwembad H2O in Harmelen. De inwoners van Harmelen hebben veelvuldig aangeklopt bij ons dat H20 niet mag verdwijnen. Er is ook een negatieve tendens waar te nemen dat men zich achtergesteld begint te voelen. De windmolens moeten maar in Harmelen komen, al tientallen jaren ligt er terrein braak waar woningen kunnen komen en nu het moet ook het zwembad verdwijnen. In januari wordt dit vervolgd.