Verkeer Kamerik

Verkeer in Kamerik – Berkenlaan

Verschillende bewoners van de Berkenlaan, Meidoornlaan en Goudenregenlaan in Kamerik maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Berkenlaan. De bewoners hebben hierover contact gezocht met de ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen. 

Alternatieve route Beukelaan

Er loopt een fietsroute door de Meidoornlaan en er is veel gemotoriseerd verkeer. Op sommige momenten is het spits bijv. rond 4 uur, omdat er veel klusbusjes rijden of in de ochtend als mensen naar het werk gaan en de kinderen naar school fietsen.

Een aantal jaren geleden is er een alternatieve route gemaakt voor het doorgaande verkeer via de Beukenlaan. De Berkenlaan wordt ondanks de alternatieve route nog steeds gebruikt als doorgaande weg waar (te) hard gereden wordt en gevaarlijke situaties ontstaan. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met het dorpsplatform en met de gemeente, maar de bewoners, het dorpsplatform en gemeente komen niet tot elkaar als het gaat om een doelmatige oplossing.

Verkeer Kamerik

Onlangs is een bord doorgaand verkeer geplaatst om automobilisten te duiden dat de Beukenlaan de doorgaande weg is en niet de Berkenlaan. Echter, het bordje is geplaatst aan de achterzijde van een verkeersbord en staat aan de linkerkant van de weg, voorbij de bocht. Wij verwachten niet dat dit bordje een groot verschil zal gaan maken. Dit ook omdat er al borden 30 km zone en ‘verboden in te rijden voor vrachtverkeer en tractoren’ geplaatst zijn maar weinig effect hebben. 

Vragen over verkeer in Kamerik

De ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen hebben de volgende vragen voorgelegd aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de klachten van de inwoners van de Berkenlaan en omgeving?
  2. Klopt het dat er onderzoek is gedaan naar het afsluiten van de Berkenlaan? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
  3. Wordt de 30-km zone en het verbod op vrachtverkeer en tractoren gehandhaafd? Met andere woorden, worden er controles uitgevoerd? Zo ja, hoe vaak en wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om dit alsnog te doen in samenwerking met de handhaving(sinstanties)?
  4. Wat beoogt het college met het bordje ‘Doorgaand verkeer’ te bereiken? Is het college van mening dat dit tot verandering van rijgedrag leidt?
  5. Welke mogelijkheden ziet het college om het doorgaande autoverkeer over de Berkenlaan te ontmoedigen of de doorgaande route te blokkeren? Bijvoorbeeld in de herinrichting van de Berkenlaan.
  6. Is het college bereidt om samen met de bewoners en het dorpsplatform te zoeken naar een doelmatige oplossing?

Lees hier de vragen op website van de gemeente.