Woerden vastgelopen

Je kunt geen kant meer op. Al het verkeer in Woerden loopt vast. Structurele oplossing voor Woerden west komen maar niet. Een minderheid in de gemeenteraad weet echte oplossingen tegen te houden en komen steeds met weer nieuwe onderzoeken. Onderzoeken die ondertussen al miljoenen euro’s gekost hebben.

Sinds 1987 is duidelijk dat er maar een oplossing is: veel minder verkeer over de kruising Waardsebaan met Hollandbaan. Er is van alles onderzocht en voorgesteld. Alleen een Rietveldbrug met in het verlengde hiervan de Westelijk Randweg voldoet. Inwonersbelangen dient hiervoor donderdag een concreet voorstel in. Een voorstel dat haalbaar en betaalbaar is. 

Het voorstel doet recht aan de wens van 69% van alle inwoners van Woerden. Het voorstel doet recht aan de verkiezingsuitslag van 2018. De raadsleden van het CDA, VVD, Lijst van de Does en Inwonersbelangen zijn met de verkiezingsbelofte van de Westelijk randweg verkozen. Samen hebben ze een ruimte meerderheid in de gemeenteraad. Wij verwachten steun van deze partijen voor ons voorstel. Zodat in 2020 daadkrachtig gestart kan worden met de aanleg van de brug en de randweg. Voor betere doorstroming, meer veiligheid van fietsers en voetgangers, minder geluidshinder en minder fijnstof.

De andere voorstellen van Inwonersbelangen

Geen OZB verhoging

Met de juiste keuzes en ambities heeft de gemeente een grote financiële reserve. Door bijvoorbeeld beter te sturen op nut en noodzaak van inhuur externen, echt werk te maken van minder bijstandsgerechtigden of na te gaan of overal wel de beschoeiing vernieuwd moet worden, kunnen de uitgaven van de gemeente fors omlaag. Met de besparing kunnen de beloofde ambities bij de laatste verkiezingen gerealiseerd worden en hoeven de lokale lasten niet onnodig omhoog.

Afschaffen hondenbelasting

afschaffen hondenbelastingHondenbelasting is een willekeurige belasting. Er zou ook belasting geheven kunnen worden op het houden van katten, konijnen of vogels. Andere willekeurige belastingen zouden kunnen zijn het hebben van een open haard, een baard of klok. Een meerderheid in Nederland vind dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden. 52% van alle mensen vindt dat de belasting afgeschaft moet worden. Van de hondenbezitters vind 81% dat het afgeschaft moet worden. De vraag is hoe dit in Woerden is. Daarom het voorstel om het college de opdracht te geven hoe de inwoners van Woerden hierover denken. 

Veiligheid voorop

Inwonersbelangen heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar de buurtveiligheid in Gemeente Woerden. Door de komst van de Nationale Politie kwam het werk van de wijkagent onder druk te staan. De ogen en oren verdwenen uit de wijk. Deze beweging kwam duidelijk naar voren uit het onderzoek. Helaas zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren verslechterd. De wijkagenten krijgen andere prioriteiten waardoor de preventieve veiligheid in wijken en dorpen verdwenen is. We moedigen de burgemeester aan om de noodkreten hierover richting Den Haag te blijven uiten. Totdat Den Haag erkent dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar moet rondlopen in zijn of haar wijk zal Woerden zelf moeten voorzien in het gat dat de Nationale Politie laat vallen. De preventieve werkzaamheden in de wijken en dorpen zullen bij een gemeentepolitie 2.0 belegd moeten worden. De gemeente kan hiervoor boa’s inzetten. Inwonersbelangen is content met het aannemen van drie vaste boa’s. Om elke wijk of dorp te voorzien in een vaste wijkagent 2.0 (boa) zal de gemeente met deze functie moeten uitbreiden. 

Bijstandsgerechtigden aan het werk

Uit de tweede kwartaalrapportage van Ferm Werk blijkt dat het niet lukt om de doelstelling van de gevraagde uitstroom te halen. De doelstelling voor 2019 is 20%. Over het eerste half jaar is de gerealiseerde uitstroom 10% en de verwachting is dat er misschien over 2019 een uitstroom van 14% gehaald wordt. Helaas stromen er nog steeds veel mensen in, die aangewezen zijn op de bijstand. Per saldo is het aantal uitkeringen afgenomen met vijf (op een totaal van 585). De resultaten zijn uitermate teleurstellend gezien de hoogconjunctuur en de huidige arbeidskrapte. 

Enkel een doelstelling op uitstroom is onevenwichtig. Het gaat om mensen die geen werk hebben en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering. Dit moet voor zo weinig mogelijk inwoners het geval zijn. Werk geeft inkomen, onafhankelijkheid en zorgt dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De doelstelling moet geformuleerd zijn op structurele afname. Tevens moeten er bij partijen die bewezen hebben mensen structureel naar werk te krijgen pilots afgenomen worden. Dit om naast Ferm Werk zicht te krijgen op wat werkt en wat niet om mensen uit de bijstand te krijgen. 

Minder inhuur externen

Het college heeft begin oktober de gemeenteraad geïnformeerd over het aantal ingehuurde externen. Dit is fors hoger (24,7%) dan bij andere gemeenten (18%). Daarbij is het nog de vraag of het gemiddelde van alle gemeenten niet te hoog is. Het college kon niet aangeven welk bedrag met de inhuur gemoeid was. Een grove schatting komt al snel uit op een bedrag van drie tot zes miljoen euro per jaar. Dit is 3% tot 6% van alle uitgaven van Gemeente Woerden in een jaar. Naast de besparing die mogelijk is om de werkzaamheden die externen doen door eigen medewerkers zijn ook behoud van kennis, continuïteit en langere betrokkenheid zaken die van essentieel belang voor een gezonde ambtelijke organisatie van Gemeente Woerden. 

Met de besparingen kunnen veel wensen van de Woerdense inwoners gerealiseerd worden. Zo kan ermee het tekort in de jeugdzorg opgevangen worden en ook de wens van de overgrote meerderheid in Woerden voor de Westelijke Randweg.