Berkenlaan Kamerik

Opnieuw vragen over Berkenlaan Kamerik

Ruim een maand geleden hebben CU/SGP en Inwonersbelangen vragen gesteld over de Berkenlaan in Kamerik. De beantwoording hiervan riep meer vragen op dan dat het de vragen beantwoord had. Daarom hebben we verduidelijkende vragen gesteld.

Wordt de 30-km zone en het verbod op vrachtverkeer en tractoren gehandhaafd

  1. Vraag was: Wordt de 30-km zone en het verbod op vrachtverkeer en tractoren gehandhaafd? Met andere woorden, worden er controles uitgevoerd? Zo ja, hoe vaak en wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om dit alsnog te doen in samenwerking met de handhaving(sinstanties)?

Antwoord College: Handhaving van snelheid kan alleen door de politie worden uitgevoerd. De politie handhaaft alleen in uitzonderlijke situaties in 30-km gebieden. Uitgangspunt is dat de weg zodanig ingericht moet zijn dat deze niet uitnodigt tot te snel rijden. Het verbod op tractoren en vrachtwagens kan ook gehandhaafd worden door eigen BOA’s. Er zijn echter nog geen overtredingen waargenomen. Op deze locaties zijn niet veel specifieke controles geweest omdat er geen meldingen van overlast bekend zijn . Meldingen van dit type overlast via de gemeentelijke website worden rechtstreeks gemeld aan de BOA’s.

Vervolg-vraag:

  • Als er geen klachten/meldingen bekend/gearchiveerd zijn dan is het zeer wenselijk dat het college contact opneemt met de bewoners. Om de vele klachten/meldingen rechtstreeks te ontvangen, te achterhalen waarom ze niet bekend zijn bij de gemeente en er inhoudelijk kennis van te nemen. Om zo een goed beeld te vormen van de verkeersproblematiek op de Berkenlaan. Kan het college dit toezeggen?

Verkeer Kamerik

Klopt het dat er onderzoek is gedaan naar het afsluiten van de Berkenlaan?

  1. Klopt het dat er onderzoek is gedaan naar het afsluiten van de Berkenlaan? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?

Antwoord College: Er is geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar een afsluiting. Uit de gevoerde gesprekken met de inwoners en het dorpsplatform bleek dat men vreest dat door een afsluiting van de Berkenlaan extra verkeer naar de Van Teylingenweg, in het centrum van Kamerik, uitwijkt. Hiermee is voor het afsluiten van de Berkenlaan geen breed draagvlak. Daarbij komt dat een afsluiting van de Berkenlaan voor hulpdiensten en bijvoorbeeld vuilnisauto’s onwenselijk is

Vervolg-vragen:

2.1  Er wordt geconcludeerd dat er geen breed draagvlak is. De basis om de uitspraak te kunnen doen is onduidelijk. Bij de bewoners wonend aan de Berkenlaan en aangrenzende straten zal het draagvlak zeer groot zijn, grenzend aan de 100%. Hoe is bepaald dat er geen breed draagvlak is? Hoeveel gesprekken heeft de gemeente uitgevoerd en is dit voldoende om tot de conclusie te kunnen komen? Hoe is het dorpsplatform tot haar gevreesde uitkomst gekomen? Kan bij het afsluiten van de Berkenlaan geen aanvullende maatregelen genomen worden dat het logisch wordt om de route over Beukenlaan te nemen? Hierbij in acht nemende dat de Beukenlaan een goede en brede weg is in vergelijking tot de nu voor hand liggende route (omdat men onbekend is met de Beukenlaan) via de Berkenlaan.

2.2  Waarop wordt gebaseerd dat een afsluiting van de Berkenkaan onwenselijk is voor hulpdiensten en vuilnisauto’s. Via de Eikenlaan worden de Berkenlaan, Lindenlaan, Goudenregenlaan en Meidoornlaan uitstekend ontsloten via de Beukenlaan.

Is het college bereidt om samen met de bewoners en het dorpsplatform te zoeken naar een doelmatige oplossing?

  1. Vraag was: Is het college bereidt om samen met de bewoners en het dorpsplatform te zoeken naar een doelmatige oplossing?

Antwoord College: Er zijn gesprekken geweest met inwoners en het dorpsplatform. Een harde afsluiting van de Berkenlaan is zoals hierboven benoemd als niet wenselijk beschouwd. De meningen van de verschillende gesprekspartners lopen uiteen. Er wordt gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Eerst zal op gedrag gestuurd worden (o.a. door het bord doorgaand verkeer). Daarnaast is een verkeersbesluit in voorbereiding om de route via de Berkenlaan volledig 30 km te maken. Hierbij wordt in de Meent en de Lindenlaan 30 km de maximum snelheid. Hiermee wordt de route via de Beukenlaan vanzelfsprekender. Maatregelen worden in overleg met inwoners en dorpsplatform genomen. Als dit geen verbetering laat zien dan kan een infrastructurele maatregel worden overwogen. Hierbij wordt gedacht aan het aanpassen van de bocht naar de Beukenlaan zodat de voorkeursroute duidelijker wordt. Uiteraard wordt bij groot onderhoud van een van de straten ook naar verdere optimalisaties van de inrichting gekeken.

Vervolg-vragen:

  • Op de Berkenlaan is de maximum snelheid al 30 km en er worden allerlei andere maatregelen aangekondigd, maar zonder datum of jaartal. Wanneer gaan ze starten met het plaatsen van de 30 km borden in de Meent en Lindenlaan?
  • Welke maatregelen gaat de gemeente verder treffen voor de inrichting van de Berkenlaan, Lindenlaan en Meent om het verkeer te matigen? En wanneer?